Νερά και λάσπη στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Καρδίτσας (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ).
ΜΟΥΣΕΙΑ

Τις πληγές τους από το πέρασμα του «Ιανού» μετρούν τα μουσεία της Καρδίτσας, ειδικά εκείνα που διαθέτουν υπόγειους χώρους, αν και η ακριβής εικόνα της έκτασης και του κόστους των ζημιών θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.


÷υτοψώαωΏα ποθ δϋηγξε σόλεώα στγ δγλοσιϋτγτα απϋ τγ Οεμιξό ΟώαλλατεΏα Νποδόλοθ ≈κκγμισλοΐ ξαι ειξομΏφει παιδιή απϋ ςΰώερ τοθ μοτΏοθ γλισωαιώΏοθ μα ωυτοψώαωΏφομται στο ΧοθσεΏο Νξώϋποκγρ, ‘ώΏτγ 6 …αμοθαώΏοθ 2015. Χε λΏα λεψήκγ ψιοώτό, ςοώοΐρ ξαι τώαψοΐδια, ξαι ξθώΏυρ σθψξΏμγσγ αποςαιώετισλοΐ ψώήωτγξε ο επΏκοψορ τοθ πώοψώήλλατορ ωικονεμΏαρ - σθμήμτγσγρ μίυμ αποδόλυμ ≈κκόμυμ, 15-17 ετΰμ, απϋ το μϋτιο γλισωαΏώιο, το οποΏο διοώψήμυσε γ Οεμιξό ΟώαλλατεΏα Νποδόλοθ ≈κκγμισλοΐ απϋ 3-13 …αμοθαώΏοθ. ‘α 30 παιδιή απϋ τγμ ΝθστώακΏα, Άϋτιο Νωώιξό ξαι ςΰώερ τγρ ΆοτΏοθ Νλεώιξόρ εΏςαμ τγμ εθξαιώΏα ψια ίμα 10όλεώο μα επισξεωηοΐμ ιστοώιξοΐρ ξαι αώςαιοκοψιξοΐρ ςΰώοθρ, λοθσεΏα, τγ ¬οθκό τυμ ≈κκόμυμ,  ‘ετήώτγ 14 …αμοθαώΏοθ 2015. Ν–≈-Χ–≈/Ο.Ο.Ν.≈./STR
ΜΟΥΣΕΙΑ

Αύξηση 10,1% σημείωσε ο αριθμός των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Μάιο εφέτος, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν 15,8%. Το πεντάµηνο Ιανουαρίου- Μαΐου, παρατηρείται αύξηση 12,4% στους επισκέπτες και αύξηση 19% στις εισπράξεις.


Οι Χορεύτριες, μέρος από ζωφόρο.
ΜΟΥΣΕΙΑ

Σαµοθράκη, ένας ορεινός όγκος (το όρος Σάος των 1.611 µέτρων) που υψώνεται απότοµα µέσα από τη θάλασσα, νοτιοδυτικά των εκβολών του ποταµού Εβρου και κοντά στο «στόµα» του Ελλησπόντου• τόπος παράξενος, επιβλητικός και υποβλητικός.

the-new-york-times-afieroma-gia-to-moyseio-tis-akropolis0
ΜΟΥΣΕΙΑ

«Μια χώρα πρέπει να είναι έτοιμη όταν διεκδικεί κάτι και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης έχει ολοκληρώσει το έργο του» τόνισε ο πρόεδρός του, Δημήτρης Παντερμαλής, αναφερόμενος στο αίτημα για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας επίσης, ότι «επιμένουμε ως προς την εξεύρεση λύσης».

Ï Íáüò ôïõ Åðéêïýñåéïõ Áðüëëùíá.
Óå õøüìåôñï 1131ì., êïíôÜ óôçí áñ÷áßá ÁñêáäéêÞ ðüëç ôçò ÖéãÜëåéáò óôçí ðåñéï÷Þ «ÂÜóóáé» (ðïõ óçìáßíåé ìéêñÞ êïéëÜäá ìÝóá óôá âñÜ÷éá) êáé óå áðüóôáóç 14 ïäéêþí ÷éëéïìÝôñùí íüôéá áðü ôç óçìåñéíÞ êùìüðïëç ôçò Áíäñßôóáéíáò âñßóêåôáé ï íáüò ôïõ Åðéêïýñåéïõ Áðüëëùíá . 
¸ñãï ôïõ áñ÷éôÝêôïíá ôïõ Ðáñèåíþíá Éêôßíïõ ÷ñïíïëïãåßôáé ãýñù óôá 420ð.×.êáé êôßóôçêå ðÜíù óå ðáëáéüôåñï íáü áðü ôïõ êáôïßêïõò ôçò ÖéãÜëåéáò ðñïò ôéìÞí ôïõ Åðéêïýñåéïõ Áðüëëùíá óå Ýíäåéîç åõãíùìïóýíçò ãéá ôç óùôçñßá ôïõò áðü ôï ëïéìü.  
Ôï åðßèåôï Åðéêïýñåéïò äüèçêå óôïí Áðüëëùíá ãýñù óôá 650ð.×., ôçí åðï÷Þ ôùí ðïëÝìùí ìå ôïõò ÓðáñôéÜôåò.
Åßíáé ï ðñþôïò, ó÷åäüí Üñôéá äéáôçñçìÝíïò íáüò óôïí ïðïßï áíôéðñïóùðåýïíôáé ãéá ðñþôç öïñÜ êáé ïé ôñåéò áñ÷éôåêôïíéêïß ñõèìïß ôçò áñ÷áéüôçôáò: éùíéêüò, äùñéêüò êáé êïñéíèéáêüò.
Åßíáé äùñéêüò ðåñßðôåñïò êôéóìÝíïò áðü íôüðéï áóâåóôüëéèï. Áðïôåëåßôáé áðü ðñüíáï, óçêü êáé ïðéóèüäïìï. Óôïí óçêü õðÞñ÷å êßïíáò ìå êïñéíèéáêü êéïíüêñáíï, ðïõ åßíáé ôï áñ÷áéüôåñï ãíùóôü ðáñÜäåéãìá. Ôï íáü êïóìïýóå ìáñìÜñéíç, áíÜãëõöç æùïöüñïò ìå ðáñÜóôáóç áìáæïíïìá÷ßáò êáé êåíôáõñïìá÷ßáò. Ïé ðëÜêåò ôçò æùïöüñïõ Ý÷ïõí õöáñðáãÞ êáé âñßóêïíôáé óÞìåñá óôï Âñåôáíéêü Ìïõóåßï.
×áñáêôçñéóôéêü ôïõ íáïý áðïôåëåß ï ðñïóáíáôïëéóìüò ôïõ áðü ôï ÂïñÜ ðñïò ôï Íüôï óå áíôßèåóç ìå ôïõò ðåñéóóüôåñïõò áñ÷áßïõò íáïýò ðïõ åßíáé êôéóìÝíïé áðü ôá ÁíáôïëéêÜ ðñïò ôá ÄõôéêÜ.
ÓÞìåñá ãßíïíôáé åñãáóßåò óõíôÞñçóçò ôïõ íáïý áðü ôïõò åðéóôÞìïíåò ôçò ÅðéôñïðÞò Åðéêïýñåéïõ Áðüëëùíïò, ç ïðïßá åðïðôåýåé ôï Ýñãï êáé Ý÷åé Ýäñá ôçí ÁèÞíá , ÐÝìðôç 7 Éïõíßïõ 2007 .
ΜΟΥΣΕΙΑ

«Είναι σχεδόν βέβαιο πως το Βρετανικό Μουσείο θα ζητήσει να δανειστεί από την Ελλάδα αρχαία αντικείμενα για τη μεγάλη έκθεση της άνοιξης του 2015, η οποία θα παρουσιάζει το ελληνικό σώμα στην ελληνική γλυπτική και θα εξετάζει τις επιρροές που αυτό άσκησε στον παγκόσμιο πολιτισμό».oi-aystraloi-dorizoyn-mia-akropoli-apo-lego-sto-moyseio-tis-akropolis0
ΜΟΥΣΕΙΑ

«Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί να αρνείται να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα, αλλά εμείς θα δωρίσουμε στο νέο μουσείο της Ακρόπολης μια ολόκληρη Ακρόπολη», λέει αστειευόμενος ο Μάϊκολ Τέρνερ, έφορος του Μουσείου Νίκολσον του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

okto-meres-giorti-me-ta-dromena-toy-moyseioy-tilepikoinonion-ote0
ΜΟΥΣΕΙΑ

Καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περισσότερα από 300 άτομα κατά τη βδομάδα εορτασμού (11-18 Μαΐου 2014) της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών (17 Μαΐου) και της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ICOM (18 Μαΐου), που διοργάνωσε και φέτος το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ.vryxelles-i-ekthesi-naytilos-taxideyontas-stin-ellada-apascholei-tis-topikes-efimerides0
ΜΟΥΣΕΙΑ

  «To αιώνιο ταξίδι του ελληνικού πολιτισμού» είναι ο τίτλος εκτενούς δημοσιεύματος της βελγικής εφημερίδας «L'ECHO» το οποίο αναφέρεται στα εγκαίνια της έκθεσης «Ναυτίλος- Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα», στο Μουσείο Καλών Τεχνών (Bozar) των Βρυξελλών.