ΑΤΖΕΝΤΑ

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: «Διεκδικήστε συνδρομές στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2  (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») η οποία εκδίδει την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (εφεξής η «Εφημερίδα») και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.kathimerini.gr και την ιστοσελίδα http://kathimerini.newspaperdirect.com στην οποία αναρτάται η ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας (εφεξής «e – Paper»), από κοινού δε οι «ιστοσελίδες ή sites», διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Διεκδικήστε συνδρομές στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης»  (εφεξής «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως. 

1. Ο Διαγωνισμός  θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 17:00 έως και την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 21:00. Από το Διαγωνισμό θα  αναδειχθούν δέκα (10) τακτικοί νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως, οι οποίοι θα κερδίσουν συνολικά δέκα (10) ετήσιες απλές συνδρομές  του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (εφεξής το «δώρο»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν όλοι οι συνδρομητές της Εφημερίδας καθώς και οι συνδρομητές του e-Paper που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, συμμετείχαν στην Εκδήλωση «Περιήγηση στην έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης – ΚΡΗΤΗ. ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ:ΑΠΤΕΡΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ-ΚΝΩΣΟΣ» που έλαβε χώρα την 7ης Φεβρουαρίου 2019 και διοργανώθηκε από την ΕΤΑΙΡΙΑ, έχουν συμπληρώσει και υπογράψει την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνισμού(με τα εξής δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, email) . Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων που ζητούνται στο έντυπο Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση. Η απουσία ή μερική έλλειψη στοιχείων του εντύπου συμμετοχής σημαίνουν αυτόματο αποκλεισμό από τον Διαγωνισμό.

Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  οι σύζυγοι, οι συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτική ικανότητας ( αρ. 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (αρ.129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Κάθε συνδρομητής έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Αν υποβληθούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής θα ακυρώνονται.

3. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στo Διαγωνισμό πρέπει να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού, που αναγράφονται στο πίσω μέρος της Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης του Διαγωνισμού θέτοντας την υπογραφή του στο σχετικό πεδίο της αίτησης. Οι όροι του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι επίσης στα sites, όπου θα παραμείνουν αναρτημένοι έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης του Διαγωνισμού συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, που έλαβαν γνώση προηγουμένως και συνεπάγεται τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

4. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ν. Φάληρο Πειραιά (Εθν. Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 – 3ος όροφος) την 8/2/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του Νικητή.

Τα στοιχεία των νικητών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν μετά το πέρας της κλήρωσης, ήτοι την Παρασκευή 8/2/2019 στο site www.kathimerini.gr, όπου θα παραμείνουν τρείς (3) μήνες, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

5. Οι τακτικοί νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν την ημέρα της κλήρωσης από την ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικά  στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν με την αίτηση συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μαζί τους, αν αποδέχονται το έπαθλο του Διαγωνισμού, αλλιώς θα χάνουν το δικαίωμα πάνω σ΄αυτό. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί οποιοσδήποτε από τους τακτικούς νικητές τηλεφωνικά έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ειδοποιεί τους αναπληρωματικούς νικητές κατά τη σειρά ανακήρυξής τους για τους οποίους θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία.

6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε θα  φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου σε οποιονδήποτε από τους νικητές σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο (ολικά ή μερικά), ή να το παραλάβει ως ορίζεται κατωτέρω.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη, προς οποιονδήποτε νικητή, αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιαδήποτε  ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, ή τα δώρα του Διαγωνισμού, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και τα προσφερόμενα δώρα.

Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά στην διάθεση των Δώρων και μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και τη παράδοση του δώρου, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

7. Η παράδοση των δώρων στους νικητές θα γίνει με έξοδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην διεύθυνση που δήλωσαν με την αίτηση συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και σε ημερομηνία για την οποία θα ενημερώνονται κατά την επικοινωνία τους με την ΕΤΑΙΡΙΑ.

8. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη κι αυτό της παράδοση του Δώρου,  μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (γ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική ή προσβάλει την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λ.π. κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και (δ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το δώρο του ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου του. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω,  το δικαίωμά του στο δώρο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.

Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός  νικητής, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση της.

9. Διευκρινίζεται, ότι τα ως άνω έπαθλα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

10. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email και αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών, την ανακοίνωση των ονομάτων τους στο site, και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση αναφορικά με το δώρο και την απόδοση των δώρων σε αυτούς βάσει του εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Μετά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, των συμμετεχόντων/νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έχει δοθεί η σαφής και ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

11. Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και είναι πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,

• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,

•  Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,

•Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

• Εναντίωση στην επεξεργασία, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kathimerini.gr με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «Διεκδικήστε συνδρομές στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης».

• Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών-  ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

13. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή να τροποποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.

14. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

15. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.