ΑΤΖΕΝΤΑ

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: «Κλήρωση δώρων: Laptop, κινητό, ηχείο»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2  (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») η οποία διατηρεί και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.kathimerini.gr (εφεξής «ιστοσελίδα ή site») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό με τίτλο «Κλήρωση δώρων: Laptop, κινητό, ηχείο», (εφεξής «Διαγωνισμός»).

Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού η ΕΤΑΙΡΙΑ θα συνεργασθεί με την εταιρεία Survey Monkey Inc (εφεξής ο «Συνεργάτης»). Ειδικότερα ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω της Ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συνεργάτη, με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν κληρώσεως.

1. Ο Διαγωνισμός  θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 11/2/2019 και ώρα 12:00 έως και την Πέμπτη 28/2/2019 και ώρα 16:00. Από το Διαγωνισμό θα  αναδειχθούν τρεις (3) τακτικοί  νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως, οι οποίοι θα κερδίσουν κατά τη σειρά ανάδειξής τους, τα ακόλουθα έπαθλα, που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ:
Ο 1ος κατά σειρά τακτικός νικητής θα κερδίσει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή APPLE MACBOOK AIR MREE2GR/A 13.3’’ (LATE 2018) (I5-821OY/8GB/128GB SSD/UHD) GOLD.
Ο 2ος κατά σειρά τακτικός νικητής θα κερδίσει ένα κινητό τηλέφωνο SAMSUNG GALAXY S9 + 64 GB DUAL SIM SMARTPHONE.
Ο 3ος κατά σειρά τακτικός νικητής θα κερδίσει ένα φορητό ηχείο MARSHALL WOBURN, χρώματος μαύρου.
Η κλήρωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ν. Φάληρο Πειραιά (Εθν. Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2 – 3ος όροφος) τη Δευτέρα 4/3/2019 και ώρα 12:00. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την επιλογή των νικητών, έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και το ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένα στο site www.kathimerini.gr (εφεξής «ερωτηματολόγιο») και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Διευκρινίζεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των νικητών στο Διαγωνισμό  και στην κλήρωση, είναι η πλήρης συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες, σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή θα ακυρώνεται. 
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και των άλλων θυγατρικών εταιριών του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. Α (αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει), καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (2ου) βαθμού.

3. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στo Διαγωνισμό πρέπει να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στο site www.kathimerini.gr, κλικάροντας το σχετικό πεδίο με την ένδειξη «έλαβα γνώση των όρων για τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα». 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο) και στη συνέχεια να απαντήσουν στα πεδία ερωτημάτων του ερωτηματολογίου. Όσοι από τους συμμετέχοντες συμπληρώσουν πλήρως τη φόρμα και το ερωτηματολόγιο και απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, θα συμμετέχουν στην κλήρωση. Ελλιπής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ή/και ελλιπής, ή μη ορθή, ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

4. Η συμπλήρωση – αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας συμμετοχής με το ερωτηματολόγιο από τους συμμετέχοντες  με τα προσωπικά τους στοιχεία συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, που έλαβαν γνώση προηγουμένως και συνεπάγεται τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 
Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με αποστολή περισσότερων από μία συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Τα στοιχεία των νικητών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν μετά το πέρας της κλήρωσης, ήτοι την Τρίτη  5/3/2019 στο site www.kathimerini.gr, όπου θα παραμείνουν για τρεις μήνες.

6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε θα  φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου σε οποιονδήποτε από τους νικητές σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο  δεν μπορέσει ο νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο (ολικά ή μερικά),  ή να το παραλάβει ως ορίζεται κατωτέρω.

7. Οι τακτικοί νικητές του Διαγωνισμού  θα ειδοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΙΑ την ημέρα της κλήρωσης, ήτοι τη Δευτέρα 4/3/2019 στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους. 
Σε περίπτωση που δεν βρεθεί οποιοσδήποτε από τους τακτικούς νικητές τηλεφωνικά έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι έως την Τρίτη 5/3/2019 ή δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ειδοποιεί τους αναπληρωματικούς νικητές κατά τη σειρά ανακήρυξής τους έως την Τετάρτη 6/3/2019. Οι νικητές του Διαγωνισμού υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μαζί τους, αν αποδέχονται το έπαθλο του Διαγωνισμού, αλλιώς θα χάνουν το δικαίωμα πάνω σε αυτό.

8. Η παράδοση των επάθλων στους νικητές θα γίνει με έξοδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στη δηλωμένη διεύθυνση σε συνέχεια επικοινωνίας τους με την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ εξαντλείται με την παράδοση του επάθλου στους νικητές του Διαγωνισμού.

9. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την ανακήρυξή τους   μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
(α)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμπληρώσει  τα ζητούμενα στον όρο 3 στοιχεία, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (γ) σε περίπτωση που, παρά την αντίθετη δήλωσή του, αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 2) κατηγορίες  προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, (δ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (ε) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης) και (στ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το έπαθλο του ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου του. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.  Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή των επάθλων.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω,  το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.
Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός  νικητής,   η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση της.

10. Διευκρινίζεται, ότι τα ως άνω έπαθλα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

11. Μετά την παράδοση των επάθλων από την ΕΤΑΙΡΙΑ στους νικητές  κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη, προς οποιονδήποτε νικητή, αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιαδήποτε  ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, ή τα έπαθλα του Διαγωνισμού, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και τα προσφερόμενα έπαθλα.

12. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, email, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη φόρμα συμμετοχής, καθώς και οι απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο.
Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών, την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών  στο site, και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και την απόδοση των δώρων σε αυτούς βάσει του εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.
Μετά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων/νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

13. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό καταχωρούν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ τα προσωπικά τους δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας SurveyMonkey Europe UC, που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή (server) του Συνεργάτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανήκει στην εταιρεία SurveyMonkey Inc., η οποία έχει λάβει την πιστοποίηση Privacy Shield, και ενεργεί ως Υποεκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό του Εκτελούντος την Επεξεργασία. H Πολιτική απορρήτου του Συνεργάτη είναι αναρτημένη:  https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/).
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύει συμβατικά τον Συνεργάτη για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.
Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

14. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,
• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,
•  Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,
• Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
• Εναντίωση στην επεξεργασία,
• Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως τα έχουν καταχωρήσει για τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kathimerini.gr  με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «Κλήρωση δώρων: Laptop, κινητό, ηχείο».
• Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών-  ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του διαδικτύου και συγκεκριμένα στο site www.kathimerini.gr.

16. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.

17. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ούτε αποκτούν δικαίωμα για άλλο έπαθλο, στα πλαίσια ανάδειξής τους ως νικητών του Διαγωνισμού.

18. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος  στο Διαγωνισμό ή/και τυχόν βλάβης στην άνω ιστοσελίδα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή (προσωρινή ή μόνιμη) του Διαγωνισμού καθώς και εάν  τα τηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς είτε λόγω απρόβλεπτης βλάβης του εξοπλισμού της, είτε λόγω βλάβης ή αδυναμίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ.) και απαλλάσσεται  αζήμια των  υποχρεώσεών της από το Διαγωνισμό.

19. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.