ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για το καθεστώς τηλεργασίας

Παράταση για το καθεστώς τηλεργασίας

Την παράταση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να προσφύγουν στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας έως και τα τέλη του έτους προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η οποία έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», παρατείνεται, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.