ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αισθητή αύξηση καθαρών κερδών αναμένει το 2018 ο όμιλος Τιτάν

Αισθητή αύξηση καθαρών κερδών αναμένει το 2018 ο όμιλος Τιτάν

Ανοδικά εκτιμάται ότι ολοκλήρωσε το 2018 ο όμιλος Τιτάν, αναφορικά με τις οικονομικές του επιδόσεις. Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ο όμιλος παρουσίασε βελτίωση των αποτελεσμάτων του σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, συνεχίζοντας την τάση που είχε διαφανεί ήδη από το τρίτο τρίμηνο. Αυτό επισημάνθηκε χθες από τη διοίκηση, στην ενημέρωση προς τους μετόχους σχετικά με την πορεία της εταιρείας, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την ανταλλαγή μετοχών της μητρικής Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν με μετοχές της Τitan Cement International S.A. που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, «σύμφωνα και με προηγούμενες ενημερώσεις της διοίκησης για τις προοπτικές του ομίλου, τα αποτελέσματα το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν βελτιωμένα σε σύγκριση με το 2017, παρουσιάζοντας υψηλότερο κύκλο εργασιών, ο οποίος οδήγησε σε βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και υψηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους.

Η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση μέρους των απωλειών στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν σημαντική αύξηση τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους». Η διοίκηση αποδίδει τη βελτιωμένη κερδοφορία κυρίως στις αγορές των ΗΠΑ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου εμφανίστηκαν αυξανόμενα έσοδα, τη στιγμή που οι υπόλοιπες αγορές δεν παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή. Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες «τρέχει» η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της «Τιτάν», ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ εκάστη, έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την Titan Cement International (TCI), με σχέση ανταλλαγής μιας μετοχής της TCI για κάθε μία μετοχή της «Τιτάν». Πρόκειται για την επισημοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Titan Cement στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η περίοδος αποδοχής ολοκληρώνεται στις 25 Ιανουαρίου 2019 και τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 28 Ιανουαρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή της «Τιτάν» διαμορφώθηκε τελικώς σε 21,05 και 17,65 ευρώ αντιστοίχως. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο των Βρυξελλών στις 31 Ιανουαρίου.

Οπως έχει γνωστοποιήσει η διοίκηση του ομίλου, η TCI αναμένεται να αποτελέσει τη νέα μητρική του ομίλου τσιμέντων Τιτάν, στο πλαίσιο σχετικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Στόχος της κίνησης αυτής είναι, κατ’ αρχάς, η απόκτηση πρόσβασης σε ευρύτερη βάση επενδυτών και με τον τρόπο αυτό να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές.

Με την παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια, θα αντικατοπτριστεί και ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου Τιτάν, που σήμερα έχει αναπτύξει παρουσία σε 14 χώρες, με το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Οπως έχουν τονίσει, κατ’ επανάληψη στελέχη του ομίλου, η ελληνική παρουσία θα παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων, ενώ θα συνεχιστεί και η απόδοση φόρων στην Ελλάδα, από την Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος της εν Ελλάδι δραστηριότητας και χωρίς να ενοποιούνται πλέον τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.