ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΤτΕ απέρριψε την εξαγορά της ασφαλιστικής Credit Agricole από τη Euroins

Η ΤτΕ απέρριψε την εξαγορά της ασφαλιστικής Credit Agricole από τη Euroins

Απορρίφθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η απόκτηση ειδικής συμμετοχής ποσοστού 100% των μετοχών της ασφαλιστικής επιχείρησης Credit Agricole από την εταιρεία Euroins Insurance Group AD.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, η απόκτηση του 100% των μετοχών της Credit Agricole από τον βουλγαρικό όμιλο απορρίπτεται καθώς το επιχειρηματικό υπόδειγμα και η στρατηγική ανάπτυξης του υποψήφιου αγοραστή, του ομίλου στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό και σε ενδοομιλικές μεταξύ των εταιρειών του εν λόγω oμίλου συναλλαγές.

Η στρατηγική αυτή, όπως σημειώνεται στο σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής της ΤτΕ, «αντί να στραφεί στη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων, με την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων των τελευταίων ετών της μεγαλύτερης επένδυσης του υποψήφιου αγοραστή, δηλαδή της θυγατρικής του ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών στη Ρουμανία με την επωνυμία Euroins Romania Asigurare Reasigurare, εστράφη κατά μη συνετή, κατά την κρίση μας, επιλογή διακυβέρνησης στην εισαγωγή του υποψήφιου αγοραστή σε νέες, μη ώριμες και θεσμικά μη ισοδύναμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλιστικές αγορές, γεγονός που συνεπάγεται τη μη ικανοποίηση του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών». Επιπλέον, όπως σημειώνει η αρμόδια επιτροπή, «ο συνολικός δανεισμός του υποψήφιου αγοραστή, του ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής χρηματοοικονομικής πίεσης για την εξυπηρέτηση των ληφθέντων δανείων, οι οποίες εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον υποψήφιο αγοραστή αλλά και τους μετόχους του για την παροχή μακροχρόνιας στήριξης στην υπό εξαγορά εταιρεία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ασφαλίσεων ζωής που η τελευταία έχει αναλάβει».

Η ανεπιφύλακτη παροχή εγγύησης μεγάλου ποσού του υποψήφιου αγοραστή προς τον βασικό του μέτοχο, Eurohold Bulgaria A, για τα ομόλογα εκδόσεως του τελευταίου, το ποσό των οποίων χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του υποψήφιου αγοραστή, φέρουν τον υποψήφιο αγοραστή σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας», σημειώνει η ΤτΕ.

Ως εκ τούτου, «δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο υποψήφιος αγοραστής διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία στις δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, δηλαδή των δραστηριοτήτων τής υπό εξαγορά εταιρείας, γεγονός που συμπεραίνεται και από το πρόγραμμα δραστηριότητας που υπέβαλε στην ΤτΕ και το οποίο σε συνδυασμό με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, δεν είναι ρεαλιστικό και ως εκ τούτου δεν διασφαλίζει το μέλλον και την υγιή προοπτική της εταιρείας.