ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

epixeirhseis-10-thumb-large

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ανακοινωθεί τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital marketing», καθώς και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο αυτής. Η δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης και της παράτασης, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Η δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της δημοσιευμένης πρόσκλησης. Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, οι οποίοι είναι: α) αγροδιατροφή και β) τουρισμός – φύση – πολιτισμός.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό / βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα:

• Ηλεκτρονικό εμπόριο.

• Ηλεκτρονικές κρατήσεις.

• Εσωτερική οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

Διαχείριση παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

• Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημιουργικού.

• Ψηφιακή προβολή – διαφήμιση.

• Συστήματα αυτοματισμού.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνονται:

Εξοπλισμός: Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops κ.ά.), εξυπηρετητές (servers), εξοπλισμός δικτύων (μεταγωγείς, δρομολογητές κ.ά.), περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS κ.ά.), άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας – PDAs κ.λπ.).

Λογισμικό: Αδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ., εφαρμογές τύπου ERP, SCMS, WMS κ.ά., εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης, εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE), υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων, έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών, εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management), εφαρμογές εσωτερικής, ανάπτυξη/αναβάθμιση ιστοσελίδας, υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, συμμετοχή σε εγχώριες και εξωχώριες ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες κ.λπ., υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας), υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό κ.λπ.

Συστήματα αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ): Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας, αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών, ελέγχου χώρου, ασφαλείας, αυτόματου εντοπισμού θέσης κ.λπ.

Υπηρεσίες: Φιλοξενία (hosting, collocation κ.λπ.), σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες digital marketing (google ads, facebook ads), παρουσία στα social media, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε ηλεκτρονική μορφή, υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (13/3/20).

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 2.500.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.