ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωρεί σε αναδιάρθρωση ο Ομιλος Plias

Στην αναδιάρθρωση της Plias Εμπορική και σε αλλαγή της διοικητικής δομής της Plias ABEE αποφάσισε να προχωρήσει η διοίκηση του ομίλου Plias, συνεκτιμώντας αφ’ ενός τα αρνητικά οικονομικά μεγέθη και αφ’ ετέρου τον υψηλό ανταγωνισμό στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η Plias Εμπορική να διακόψει από τις αρχές του δευτέρου τριμήνου του 2004 τη διανομή προϊόντων τρίτων που δεν παρουσίαζαν κερδοφορία, να εστιάσει στη διανομή προϊόντων ξηρού φορτίου σε δίκτυα όπως των χονδρεμπόρων, των αντιπροσώπων και των σούπερ μάρκετ, αλλά και να διακόψει τη διανομή προϊόντων νωπού φορτίου. Παράλληλα θα μειωθεί και ο αριθμός του προσωπικού της. H διοίκηση του ομίλου πιστεύει ότι με τις ενέργειες αυτές θα επιτύχει σημαντική μείωση των εξόδων διάθεσης καθώς και των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών της. Σε ό,τι αφορά την Plias ABEE, υιοθετείται ένα μικρότερο διοικητικό σχήμα, περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα χαμηλότερα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα. Στην οικονομική χρήση του 2003 ο κύκλος εργασιών της Plias ABEE ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες της περιορίστηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ το 2002. Σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 58,1 εκατ. ευρώ από 52,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες περιορίστηκαν στα 14,8 εκατ. ευρώ.