ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωσε τα μεγέθη η «Εμφασις»

Αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η εταιρεία λογισμικού «Εμφασις» στο α΄ 6μηνο της τρέχουσας χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2004. O κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 6,06 εκατ. από 5,8 εκατ. ευρώ στο α΄ 6μηνο της περυσινής περιόδου και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. από 737.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επίδοση επηρεάστηκε από έσοδα κεφαλαίων ύψους 1,64 εκατ., χωρίς τη συνεισφορά των οποίων τα καθαρά προ φόρων κέρδη του α΄ 6μήνου θα έφθαναν τα EUR 838.000 ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 17,94 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. πέρυσι και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 2,79 εκατ. από 2,16 εκατ. ευρώ.