ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισηγμένες: βελτίωσαν κερδοφορία όχι οφειλές

Οι περισσότερες εισηγμένες στο X.A. εταιρείες προσπάθησαν να βελτιώσουν την κερδοφορία και τις επιδόσεις τους, αλλά οι οφειλές τους παρέμειναν σχεδόν στάσιμες.

Συνολικά οι υποχρεώσεις των εταιρειών σημειώνουν μείωση μόλις κατά 1%, γεγονός που σημαίνει ότι επέλεξαν να μειώσουν τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση των δανείων τους μεταθέτοντας την αποπληρωμή στο μέλλον.

Ωστόσο, υπάρχουν και εταιρείες που εμφανίζουν αύξηση των υποχρεώσεών τους την προηγούμενη χρονιά, ίσως επειδή δεν είχαν την ευχέρεια να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια με αύξηση κεφαλαίου ενώ μπορούσαν να δανειστούν με σχετικά χαμηλά επιτόκια.

Ισως η μείωση των εσόδων αντιμετωπίστηκε με αύξηση των υποχρεώσεων, καθώς δόθηκε η ευχέρεια μετατροπής σε μακροπρόθεσμες των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και προχώρησαν στη σύναψη δανείων -κατά κύριο λόγο ομολογιακών- ή στον διακανονισμό των οφειλών τους. Ποιες είναι οι 60 επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση των υποχρεώσεων.