ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναδιάρθρωση με επιστροφή 2,10 ευρώ ανά μετοχή η Νίκας

Επιστροφή κεφαλαίου 2,10 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Π.Γ. Νίκας ABEE, η οποία προβαίνει σε κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. Οπως ανακοινώθηκε η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2/4/2004, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 36.416.390 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,80 ευρώ ανά μετοχή. Από 1,20 ευρώ σε 3,00 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή. Μετά την έγκριση της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τις αρμόδιες αρχές, η διοίκηση προτίθεται να προτείνει σε επόμενη έκτακτη γενική συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 42.485.788 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,10 ευρώ. Από 3,00 ευρώ σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή και την επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών 2,10 ευρώ για κάθε μία μετοχή.

Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση θα χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα της εταιρείας, την πώληση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικό δανεισμό. H διοίκηση εκτιμά ότι η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της εταιρείας θα ολοκληρωθεί στα μέσα της χρήσης 2004, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. H διοίκηση της εταιρείας, όπως σχετικά αναφέρεται, αποφάσισε να θέσει προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Νίκας, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της προς όφελος των μετόχων της λαμβάνοντας υπόψη «την αυξημένη συσσώρευση ιδίων κεφαλαίων, τις αυξητικές τάσεις των μελλοντικών θετικών ταμειακών ροών, την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, τον μηδενικό σχεδόν δανεισμό της μητρικής εταιρείας και την υψηλή δανειοληπτική της ικανότητα». Εκτιμά επίσης ότι η επιχειρησιακή δραστηριότητα δεν θα επηρεαστούν αρνητικά, ενώ «οι χρηματοοικονομικοί δείκτες θα παραμείνουν ισχυροί μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης».