ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδικά κέρδη το 2003 η Τράπεζα της Ελλάδος

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν τα κέρδη της Τραπέζης της Ελλάδος για τη χρήση του 2003, ενώ η διοίκηση αποφάσισε να προτείνει για την προηγούμενη χρήση τη διανομή μερίσματος ύψους 2,5 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 2,20 ευρώ το 2002). Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη της ΤτΕ για τη χρήση του 2003 ανήλθαν σε 218,3 εκατ. ευρώ έναντι 213,2 εκατ. ευρώ κατά το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται ικανοποιητικό με δεδομένο ότι την περασμένη χρονιά επικράτησαν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για τις κεντρικές τράπεζες, κυρίως λόγω της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, η οποία επηρέασε αρνητικά την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων που είναι εκπεφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς και της μείωσης των εγχώριων και διεθνών επιτοκίων. Σημειώνεται ότι τόσο η ΕΚΤ όσο και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, εφαρμόζοντας τις αρχές της διεθνώς αποδεκτής λογιστικής πρακτικής, μεταφέρουν στα αποτελέσματα χρήσεως τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από αποτίμηση συναλλάγματος, χρεογράφων και χρυσού, ενώ αντίθετα τα αντίστοιχα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής (προβλέψεων).

Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν τα αποτελέσματα της Τραπέζης της Ελλάδος κατά τη χρήση του 2003 ήταν:

– Η σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους από 121,2 εκατ. ευρώ σε 270,8 εκατ. ευρώ το 2003, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλότερες αποδόσεις των τοποθετήσεων σε ευρώ οι οποίες, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, υποκατέστησαν τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα, κυρίως δε σε δολάρια ΗΠΑ. Η αλλαγή αυτή επηρέασε θετικά τα κέρδη της τράπεζας λόγω των υψηλότερων αποδόσεων των τοποθετήσεων σε ευρώ έναντι των τοποθετήσεων κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ. Στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους συνέβαλε επίσης και η μείωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από δοσοληψίες με το Ευρωσύστημα, που είχε ως αποτέλεσμα να περιορισθούν οι χρεωστικοί τόκοι κατά 74,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

– Η μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά τη χρήση του 2003 (27,9 εκατ. ευρώ, έναντι 146,0 εκατ. ευρώ το 2002), λόγω κυρίως των αποτελεσμάτων από πράξεις συναλλάγματος που, όπως προαναφέρθηκε, συνδέονταν με την πραγματοποιηθείσα αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας σε συνδυασμό με την υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ. Σημειώνεται ότι οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες εξ αποτιμήσεως του συναλλαγματικού αποθέματος της τράπεζας καλύφθηκαν πλήρως από τα ειδικά αποθεματικά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες ζημίες από δυσμενή εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

– Οι προμήθειες, συμμετοχές και τα λοιπά έσοδα που εμφάνισαν μείωση κατά 56 εκατ. ευρώ (230,7 εκατ. ευρώ έναντι 286,7 εκατ. ευρώ το 2002) και η οποία αντανακλά τη μείωση των εσόδων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -η οποία πραγματοποίησε ζημίες το 2003- και τη μεταφορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2003 μικρότερου ποσού έναντι του 2002 (60,3 εκατ. ευρώ έναντι 102,5 εκατ. ευρώ το 2002), από τα έσοδα που αντιστοιχούν στην αξία των τραπεζογραμματίων δραχμών τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα προσκομισθούν προς ανταλλαγή με ευρώ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ανταλλαγής τους (1/3/2012).

– Η συγκράτηση των δαπανών για το προσωπικό (αύξηση κατά 2% έναντι αύξησης κατά 8,6% το 2002).

– Η μείωση των αποσβέσεων κατά 66%, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι στην προηγούμενη χρήση (2002) αποσβέστηκε το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας του κόστους εκτύπωσης τραπεζογραμματίων δραχμών, ύψους 39,7 εκατ. ευρώ.