ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντιδράσεις για τη μη διανομή μερίσματος της ΕΕΕΧ

Σε ένταση πραγματοποιήθηκε η χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. H απόφαση της διοίκησης της εταιρείας να μην προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για δεύτερη συνεχόμενη χρήση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους μετόχους μειοψηφίας.

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ασφαλιστικού Ταμείου ΤΣΑΥ το οποίο κατέχει μεγάλο πακέτο μετοχών της EEEX. O εκπρόσωπος του ΤΣΑΥ υπογράμμισε τις μεγάλες απώλειες του ταμείου από την αγορά μετοχών της EEEX, αλλά και τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η διοίκηση του ταμείου έναντι των ασφαλισμένων του.

Στην πραγματικότητα, πάντως, η απόφαση της διοίκησης της EEEX να μην προχωρήσει στη διανομή μερίσματος με στόχο τη χρησιμοποίηση των κερδών του 2003 για τον συμψηφισμό τους με υποαξίες (οι οποίες δημιουργήθηκαν την τριετία 2000-2002) βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Αν η εταιρεία προχωρούσε στη διανομή μερίσματος, στην ουσία θα διέθετε ίδια κεφάλαια και όχι κέρδη (τα οποία είναι κατά πολύ μικρότερα των υποαξιών των προηγουμένων ετών). Ετσι, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα αποδυναμωνόταν περαιτέρω και η διανομή μερίσματος θα γινόταν μόνο για λόγους εντυπώσεων.

Το σύνολο των καθαρών κερδών και της υπεραξίας (70,1 εκατ. ευρώ) για τη χρήση του 2003 συμψηφίστηκε με τις αρνητικές διαφορές αποτίμησης και τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 235 εκατ. ευρώ (για τον συμψηφισμό του υπολοίπου των ζημιών προηγουμένων χρήσεων) και ταυτόχρονα η αύξησή του κατά 137,58 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Μετά τις μεταβολές αυτές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 386.573.972,50 ευρώ. Σημειώνεται, πάντως, ότι μετά τη «διαγραφή» των υποαξιών των προηγουμένων ετών, η εταιρεία από την τρέχουσα χρήση θα είναι σε θέση να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία (περίοδος 1.1 – 10.3.04) η εσωτερική αξία της μετοχής της EEX εμφανίζει αύξηση κατά 8,57%, που προέκυψε από καθαρά κέρδη της περιόδου (πρόσοδοι χαρτοφυλακίου και κέρδη κεφαλαίου) 9,2 εκατ. ευρώ και από υπεραξία χαρτοφυλακίου 35,3 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία του ενεργητικού της διαμορφώθηκε σε 432,4 εκατ. ευρώ.