ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

VΙVΕRΕ Α.Ε. Α. Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Αγρίνιο (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση όρων και λοιπών θεμάτων σχετιζόμενων με τη Σύμβαση Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά το 100% θυγατρικής της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 2. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. 3. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις επ’ αυτών.

Β. Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Αγρίνιο (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Προσαρμογή της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των μετόχων στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις επ’ αυτών.

ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 8 (4ος όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). Εγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). 4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 100.416.400,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 2,00 σε ΕΥΡΩ 2,50 και τη διανομή 5 δωρεάν νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές μετοχές.

ΑLFΑ ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ A.E. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 15.00, στα γραφεία της εταιρείας, στον Αγ. Ιω. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την έκδοση του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την διαπραγμάτευση των όρων του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 4. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου για δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 10.000.000,00. 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί κεφαλαίου με βάση την απόφαση στο προηγούμενο θέμα.