ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ATZENTA

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΒVΙVΕRΕ Α.Ε.

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Αγρίνιο (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση όρων και λοιπών θεμάτων σχετιζόμενων με τη Σύμβαση Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά το 100% θυγατρικής της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 2. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. 3. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις επ’ αυτών.

Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Αγρίνιο (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Προσαρμογή της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των μετόχων στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας. 3. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις επ’ αυτών.

ΤΡΙΤΗ 30 MAPTIOY

ALPHA BANK Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, στις 12.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΗiltoΑθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2003. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εγκριση των από 31.03.2003 και 06.06.2003 Ισολογισμών Μετασχηματισμού των εταιρειών Alpha Εταιρεία Συμμετοχών Ρουμανίας Α.Ε. και Alpha Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (ν.3229/2004) ή/και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Δωρεάν διανομή νέων μετοχών ή/και μεταβολή της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων. Χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 8 (4ος όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). Εγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). 4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 100.416.400,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 2,00 σε ευρώ 2,50 και τη διανομή 5 δωρεάν νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές μετοχές.

ΑLFΑ ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 15.00, στα γραφεία της εταιρείας, στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την έκδοση του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη διαπραγμάτευση των όρων του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 4. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου για δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 10.000.000,00. 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί κεφαλαίου με βάση την απόφαση στο προηγούμενο θέμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

FΑΝCΟ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 10.30, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διά καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω των ως άνω αυξομειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

VΕΤΕRΙΑΒΕΕ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση ομολογιακού δανείου και μετατροπή του υπάρχοντος κοινοπρακτικού δανείου σε ομολογιακό και 2. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

ΥΑLCΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 16.00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

MULTIRAMA ΑΕΒΕ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 14.00, στην έδρα της εταιρείας, στον Αγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.