ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτωτικά κατά 16,5% η κερδοφορία της ΤτΕ το 2010

Με κέρδη ύψους 190,4 εκατ. ευρώ έκλεισε η χρήση του 2010 για την Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι κερδών 228,2 εκατ. ευρώ το 2009 (πτώση 16,5%). Η διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην περιστολή των δαπανών. Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 57,2 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 854,1 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση των γενικών λειτουργικών εξόδων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) τα οποία μειώθηκαν κατά 57,9 εκατ. ευρώ (μείον 13,2%) και διαμορφώθηκαν στα 381,2 εκατ. ευρώ έναντι 439,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, που συνεδρίασε χθες, αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος ανά μετοχή ύψους 2,60 ευρώ, έναντι 3,20 ευρώ το 2009.

Αναλυτικά, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.044,5 εκατ. έναντι 1.139,5 εκατ. στη χρήση 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 8,3%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε 831,0 εκατ. έναντι 833,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3%, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν σε 141,5 εκατ. έναντι 174,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 54,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. έναντι 67 εκατ. το 2009, λόγω της μείωσης των διανεμόμενων κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47 εκατ. έναντι 45 εκατ. στη χρήση 2009 από απελευθέρωση προβλέψεων.

Τα συνολικά έξοδα στη χρήση 2010 μειώθηκαν κατά 57,2 εκατ. ευρώ (6,3%) και διαμορφώθηκαν σε 854,1 εκατ. ευρώ έναντι 911,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009. Ειδικότερα, τα γενικά λειτουργικά έξοδα της τράπεζας πλην προβλέψεων μειώθηκαν κατά 57,9 εκατ. ευρώ (μείον 13,2%).

Η πρακτική σχηματισμού υψηλών προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται, σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας που χρησιμοποιείται από την ΕΚΤ και τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, με στόχο να ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της ΤτΕ.