ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδότηση προγραμμάτων για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000 ευρώ

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 300.000 ευρώ θα επιδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» που αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έως τα μέσα Απριλίου.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από πόρους του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ και αφορά επενδυτικές προτάσεις που θα κατατεθούν τόσο από άτομα που θέλουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση όσο και από υφιστάμενους επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν άτομα άνω των 18 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, υλοποιώντας καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή μετατρέποντας μια καταγεγραμμένη κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά. Αντίστοιχα στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν εξίσου μικρές ή πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, την επέκταση και διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με τον οδηγό προδημοσίευσης του προγράμματος τα έργα που ενισχύονται είναι προϋπολογισμού επένδυσης από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως και 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους κλάδους. Πρόκειται για κλάδους της πράσινης οικονομίας και κλάδους της παροχής υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά, ενώ αποκλείονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτομικό χαρακτήρα ή υπάρχει κορεσμός στην αγορά. Η έμφαση που δίνει στις καινοτόμες προτάσεις είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος, επιδιώκοντας να επιβραβεύσει τόσο την τεχνολογική όσο και τη μη τεχνολογική ή οικολογική καινοτομία.

Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιμων δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται ο μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, η κατοχύρωση, τροποποίηση πατεντών – πνευματικής ιδιοκτησίας, η χρήση και προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η διαμόρφωση κτιρίων και χώρων και οι ειδικές εγκαταστάσεις, ο σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και η πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, οι δαπάνες τεχνικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, οι δαπάνες προβολής και επικοινωνίας, η ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων, η ανάπτυξη πρωτοτύπων και οι λειτουργικές δαπάνες. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.