ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 557,9 εκατ. τα κέρδη της ΔΕΗ

Με μείωση κερδών σε ποσοστό 19,5% έκλεισε η χρήση του 2010 για τη ΔΕΗ, ενώ μειωμένος σε ποσοστό 3,6% εμφανίζεται και ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης, που διαμορφώθηκε στα 5,8 δισ. ευρώ έναντι 6 δισ. ευρώ το 2009.

Από την ανάλυση, πάντως, των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ προκύπτει ότι τα καθαρά κέρδη, που διαμορφώθηκαν στα 557,9 εκατ. από τα 693,3 εκατ. ευρώ το 2009, θα είχαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση εάν δεν είχε εφαρμοστεί η μείωση μισθοδοσίας. H συνολική μείωση για τις αμοιβές προσωπικού, αλλά και τις σημαντικά περισσότερες αποχωρήσεις προσωπικού έναντι των προσλήψεων, έφτασε το 2010 στα 294,1 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν το 2010 με αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες ύψους 113,6 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης οι οποίοι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος. Τα αποτελέσματα της ΔΕΗ είναι το 2010 επιβαρυμένα με 103,4 εκατ. ευρώ από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Μείωση εσόδων

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 274,2 εκατ. ευρώ (-5%) από 5,5 δισ. ευρώ το 2009 σε 5,2 δισ. ευρώ το 2010, ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου των πωλήσεων κατά 2,7% κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου στην εγχώρια λιανική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η απώλεια πελατών στην εμπορική χρήση έφτασε το 13,3% και διαμορφώθηκε στο 84,8% από 98,1% το 2009. Εκτιμάται ότι οι τρίτοι προμηθευτές αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 1.949 GWh (σε 2.232 από 283 το 2009). Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,7% στην οικιακή χρήση, κατά 10,7% στην εμπορική και 2,5% στη βιομηχανική χρήση μέσης και χαμηλής τάσης. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,8% στη βιομηχανική χρήση υψηλής τάσης (μεγάλες βιομηχανίες) και κατά 2,2% στη γεωργική χρήση. Σε ποσοστό 1,3% μειώθηκαν οι πωλήσεις στις λοιπές χρήσεις.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.497,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,7%, το περιθώριο EBITDA υποχώρησε σε 25,8% από 27,8% το 2009, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώθηκαν κατά 206 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009. Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν κατά 25,4% στα 740,7 εκατ. ευρώ. Το 2010, το 32,0% των συνολικών εσόδων της Επιχείρησης δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας, στερεά καύσιμα τρίτων και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2009.

Ικανοποίηση διοίκησης

Ικανοποιητικά χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του 2010 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, παρά την -όπως είπε- «απώλεια πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους και τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων». Οι σημερινοί μέσοι μισθοί, σε σχέση με τους μισθούς που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή της πολιτικής μείωσης μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχουν μειωθεί ανά κατηγορία εργαζομένων από 15% μέχρι περίπου 50%, τόνισε ο κ. Ζερβός, επισημαίνοντας τον παράγοντα «μισθοδοσία» στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Αναφερόμενος στα τιμολόγια, σημείωσε ότι αναμένεται να απελευθερωθούν πλήρως από τις αρχές του 2012 για όλους τους πελάτες πλην των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων, ενώ το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς.