ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών για Ευρωπαϊκή Πίστη το 2010

Αύξηση της κερδοφορίας της και του κύκλου εργασιών της πέτυχε η ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη την προηγούμενη οικονομική σύγκριση, ενώ σημαντική ήταν η βελτίωση των δεικτών της σε όλα τα επιμέρους μεγέθη της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ ο κύκλος εργασιών της -καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίου- αυξήθηκαν κατά 14% στα 130,7 εκατ. ευρώ έναντι 114,7 εκατ. ευρώ το 2009. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν σε ένα έντονα αρνητικό κοινωνικοοικονομικό κλίμα, στο οποίο η αγορά σημειώνει ασήμαντες αυξήσεις (υπολογίζεται περί το 1%) και ζημιογόνα αποτελέσματα, η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει τη συγκυρία για εντονότερη ανάπτυξη και κερδοφορία, κινητοποιώντας όλο το δυναμικό της των πωλήσεων, των εσωτερικών υπηρεσιών και των μετόχων της, με στόχο το 2011 να πετύχει αυξημένα κέρδη 5 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7% στα 228,8 εκατ. ευρώ έναντι 213,9 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2009, ενώ οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 9% στα 172,2 εκατ. ευρώ έναντι 158,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 4,5% στο 53,5% έναντι 58% και τα γενικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν στο 16,8% και είναι ελαφρά αυξημένα κατά 1,7% από εκείνα της χρήσης του 2009 λόγω σημαντικών επενδύσεων στην πρόσκτηση νέων δικτύων πωλήσεων και δημιουργίας νέων «προϊόντων» υψηλής προστιθέμενης αξίας που αποσβέστηκαν κατά 100% στη χρήση 2010. Η ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Πίστης παραμένει σε υψηλά επίπεδα με το 62% (έναντι 59% το 2009) του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου της να είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα και καταθέσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμά της (μετρητά, καταθέσεις όψεως και προθεσμίας) ανέρχονται σε 36,4 εκατ. ευρώ.