ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΣΕΕ: Ζητά ενιαία δήλωση ΦΠΑ στις εμπορικές συναλλαγές των μικρομεσαίων στην ΕΕ

korkidis_vasisilis_esee_600_3

Βελτιώσεις στον σχεδιασμό μιας ενιαίας δήλωσης για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μικρομεσαίων των κρατών μελών της ΕΕ, ζητεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Η ΕΣΕΕ, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων UEAPME, συμμετέχει στη διαδικασία προτάσεων για ένα κοινό σύστημα επιστροφής ΦΠΑ – "Standard VAT Return", σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2006/112/EC, που απαιτεί τον σχεδιασμό μιας ενιαίας δήλωσης για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μικρομεσαίων των κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι ευεργετικές συνέπειες της πρωτοβουλίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τη θέσπιση/υιοθέτηση μίας ενιαίας πλατφόρμας υποβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 1/1/2017 για το σύνολο των Κρατών – Μελών, αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ΜμΕ, αλλά και στην περαιτέρω τόνωση της διασυνοριακής εμπορικής δραστηριότητας.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τη πρόταση, η ΕΣΕΕ υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική συμπλήρωση πέντε μόνο πεδίων της δήλωσης, δεν αφαιρεί το δικαίωμα του κάθε Κράτους – Μέλους να επιλέξει προαιρετικά επιπλέον πεδία (μέγιστο 21) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων του, τα οποία εκτός σπάνιων περιπτώσεων δεν αναμένεται να ταυτίζονται μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, μπορεί ως προς τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της δήλωσης να επιτυγχάνεται ο στόχος της ομογενοποίησης των δεδομένων και της βελτίωσης της ροής της πληροφόρησης, από την άλλη πλευρά, όμως, η προαιρετική επιλογή των λοιπών πεδίων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας, εκτιμάται πως θα εγείρει δυσκολίες και προσχώματα στην υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου δηλώνει ότι κατανοεί τη δυσκολία προσαρμογής πληθώρας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο σύνολο της Κοινότητας, σε ένα νέο περιβάλλον ιδιαίτερα εξοικειωμένου με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Εντούτοις, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της κατατεθείσας πρότασης (περίπου 3 έτη), εκτιμάται ως ικανοποιητικό για την ομαλή μετάβαση σε ένα περισσότερο εκσυγχρονισμένο καθεστώς, το οποίο αναμένεται να άρει πολλές από τις αντιξοότητες που αποτελούν τροχοπέδη στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς επιχειρηματικότητας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε : «… Λόγω της ελληνικής προεδρίας οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν άλλη βαρύτητα και καλύτερη τύχη, ενώ όλοι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λιγότερο με το παρελθόν, να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών, αντί να εξαντλούμαστε στο κυνήγι αναδρομικών εφαρμογών».