ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα χρόνο

epitropi-antagonismoy-prostima-ano-ton-17-ekatommyrion-eyro-mesa-se-ena-chrono0

Πρόστιμα – συνολικά – άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ, σε επιχειρήσεις
και ενώσεις επιχειρήσεων επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
από το 2012 και εντεύθεν ενώ το σύνολο των επιβληθέντων προστίμων
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2002 μέχρι το 2012 είναι
340.471.124,50 ευρώ.

Από αυτά, το σύνολο προστίμων που έχουν επιδικαστεί από το
Διοικητικό Εφετείο (κατόπιν προσφυγής που άσκησαν οι εταιρείες κατά
των αποφάσεων της Ε.Α.) και πρόστιμα για τα οποία δεν ασκήθηκε
προσφυγή είναι 151.325.052,34 ευρώ και το σύνολο των προστίμων που
εκκρεμεί η διαδικασία ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων είναι
64.004.936,12 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία απολογισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για τη χρονική περίοδο 2012 – 2013.

Το διάστημα 2012 – 2013, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει
ότι ενέτεινε το έργο της ως προς την επιβολή της νομοθεσίας του
ανταγωνισμού, κυρίως σε υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης αλλά
και απαγορευμένων οριζόντιων συμπράξεων (συγκεκριμένα σε επίπεδο
εμπορικών ενώσεων).

Σε ότι αφορά στις υποθέσεις, ενημερωτικά αναφέρεται ότι είναι προς
δημοσίευση η απόφαση για την κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία (οριζόντια
σύμπραξη με πάνω από 14 εμπλεκόμενα μέρη και διάρκεια παράβασης άνω
των 10 ετών), η απόφαση για τις σχολές οδηγών (οριζόντια σύμπραξη –
ιδίως αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων για καθορισμό τιμών και
περιορισμό διάθεσης υπηρεσιών) ενώ υποθέσεις σε στάδιο ολοκλήρωσης
της ακροαματικής διαδικασίας είναι οι εξής:

– «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» (διερεύνηση ενδεχομένως
καταχρηστικών πρακτικών και συμφωνιών συνεργασίας με λιανεμπορικές
επιχειρήσεις για τα προϊόντα παιδικής πάνας και συγγενή προϊόντα
βρεφικής φροντίδας)

– ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (διερεύνηση ενδεχόμενων κάθετων συμπράξεων –
καθορισμός λιανικών τιμών μεταπώλησης και επιβολή αποκλειστικής
προμήθειας – σχετικά με το σύστημα δικαιόχρησης)

Σε σχέση με τη διενέργεια εκτεταμένων κλαδικών ερευνών αναμένεται η
απόφαση για την εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών προϊόντων
(έρευνα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής
αλυσίδας βάσει οικονομικής ανάλυσης, οικονομετρικών μοντέλων και
ανάλυσης ρυθμιστικών εμποδίων – υπό δημοσίευση) και υπό ολοκλήρωση
βρίσκεται και η έρευνα για τη αγορά ζυμαρικών.

Ακόμη, πραγματοποίηθηκαν 25 αιφνίδιοι έλεγχοι σε 123 εταιρίες κατά
το έτος 2012 ενώ για την πρόσβαση στα κλειστά επαγγέλματα, η
Επιτροπή εξέδωσε, ύστερα από αιτήματα των αρμόδιων Υπουργείων, 17
επίσημες γνωμοδοτήσεις, με συστάσεις που επηρεάζουν περισσότερα από
55 κλειστά επαγγέλματα.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε 19 αποφάσεις το 2012 επί 12 αποφάσεων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκ των οποίων:

– 10 αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού επικυρώθηκαν (σε 3 από αυτές
το Δικαστήριο, επικυρώνοντας την ουσία, αναπροσάρμοσε το επιβληθέν
πρόστιμο)

– 2 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού ακυρώθηκαν (1 εξ αυτών
αφορούσε την ερμηνεία της διάταξης 4α ν. 703/1977 για τα κατώφλια
ex post γνωστοποίησης των συγκεντρώσεων που έκτοτε καταργήθηκε)

Το 2013, το ΣτΕ εξέδωσε 9 θετικές αποφάσεις επί υποθέσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το ίδιο έτος, το Διοικητικό Εφετείο εξέδωσε
11 αποφάσεις που επικυρώνουν αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Υλοποίηση από την Επιτροπή του Σχεδίου Αξιολόγησης Συνθηκών
Ανταγωνισμού από τον ΟΟΣΑ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ξεκίνησε
το 2012 με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας), με σκοπό τον εντοπισμό των μη απαραίτητων
ρυθμιστικών εμποδίων και φραγμών και την ανάπτυξη εναλλακτικών,
λιγότερο περιοριστικών πολιτικών που συνεχίζουν να επιτυγχάνουν
τους οικείους στόχους.

– Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που εξετάζονται σε αυτό το
πλαίσιο είναι οι εξής:

– Α. Επεξεργασία τροφίμων

– Β. Λιανικό εμπόριο

– Γ. Οικοδομικά υλικά

– Δ. Τουρισμός

– Έκδοση Οδηγού για Ενώσεις Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της
προληπτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τους για αποφυγή
αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το έργο της Επιτροπής εστιάστηκε στην εφαρμογή του νέου θεσμικού
πλαισίου που θέτει ο νέος Νόμος περί Ανταγωνισμού, κυρίως με
εξορθολογισμό των διαδικασιών προτεραιοποίησης και εφαρμογή ενός
νέου εργαλείου εσωτερικής διαχείρισης με τη μορφή «συστήματος
μοριοδότησης» με στόχο την αύξηση του συνολικού συστημικού
αποτελέσματος. Συνεπεία αυτού, ο αριθμός των αποφάσεων απόρριψης
αβάσιμων υποθέσεων το 2012 τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2011
ενώ οι εκκρεμείς υποθέσεις εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω κατά
40% μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης.

Επίσης, αρχειοθετήθηκαν παλαιές υποθέσεις γνωστοποιήσεων συμπράξεων
και συγκεντρώσεων οι οποίες βασίζονταν σε καταργηθείσες
διατάξεις.