ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιομηχανία: Μείωση 3,5% των τιμών εισαγωγών, τον Σεπτέμβριο

Μείωση κατά 3,5% παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο Γενικός ∆είκτης Τι΅ών
Εισαγωγών στη Βιο΅ηχανία (∆ΤΕ), σε σύγκριση ΅ε τον αντίστοιχο
δείκτη του Σεπτε΅βρίου 2012 (έναντι αύξησης 4,9% που ση΅ειώθηκε
κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012

προς το 2011.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον ΅ήνα Σεπτέ΅βριο 2013, σε σύγκριση ΅ε το
δείκτη του Αυγούστου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι ΅είωσης
0,8%, που ση΅ειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του
έτους 2012.

Ο ΅έσος ∆είκτης του δωδεκα΅ήνου Οκτωβρίου 2012 – Σεπτε΅βρίου 2013,
σε σύγκριση

προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκα΅ήνου Οκτωβρίου 2011 – Σεπτε΅βρίου
2012, παρουσίασε

΅είωση 2,0%, έναντι αύξησης 6,2%, που ση΅ειώθηκε κατά τη σύγκριση
των αντίστοιχων

προηγού΅ενων δωδεκα΅ήνων.

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τι΅ών Εισαγωγών κατά 0,2%, τον ΅ήνα
Σεπτέ΅βριο 2013, σε σύγκριση ΅ε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου
2013, οφείλεται στις ΅εταβολές των δεικτών των επι΅έρους αγορών,
δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Τι΅ών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά
0,1%.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Τι΅ών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης
κατά 0,2%.

Η ΅είωση του Γενικού ∆είκτη Τι΅ών Εισαγωγών κατά 3,5%, το ΅ήνα
Σεπτέ΅βριο 2013, σε σύγκριση ΅ε τον αντίστοιχο δείκτη του
Σεπτε΅βρίου2012, οφείλεται στις ΅εταβολές των δεικτών των επι΅έρους
αγορών, δηλαδή:

α. Στη ΅είωση του ∆είκτη Τι΅ών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά
0,5%.

β. Στη ΅είωση του ∆είκτη Τι΅ών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης
κατά 6,4%.


kathimerini.gr