ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MEVACO Μεταλλουργική: Μείωση πωλήσεων και κερδών στο 9μηνο

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,91 εκατ. ευρώ έναντι 3,53 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας πτώση 17,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου, μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν
στην τρέχουσα περίοδο σε κέρδη 465,95 χιλ. ευρώ έναντι 897,37 χιλ.
ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας
μείωση 48,08%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου
διαμορφώθηκαν σε 1,75 εκατ. ευρώ έναντι 2,08 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας πτώση κατά 16,06%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 3,03
χιλ. ευρώ έναντι κερδών 653,09 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 90,35%, κυρίως λόγω
της διόρθωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% το
2012 σε 26% στην χρήση 2013, ποσού 209,65 χιλ. ευρώ
(Ν.4110/2013).

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου επηρεάσθηκαν
αρνητικά και από τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας VENMAN
ABEE της οποίας μειώθηκε ο κύκλος εργασιών κατά 12,08%.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,95
εκατ. ευρώ έναντι 14,70 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της
χρήσης 2012 παρουσιάζοντας μείωση 5,10%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε
2,28 εκατ. ευρώ έναντι 2,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της
χρήσης 2012 παρουσιάζοντας μείωση 17,80%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 331,23
χιλ. ευρώ έναντι 737,55 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης
2012 παρουσιάζοντας μείωση 55,09%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,37 εκατ.
ευρώ, έναντι 1,60 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 14,33%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές
76,93 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι κερδών 534,31 χιλ. ευρώ
αντίστοιχα την αντίστοιχη περίοδο. Στους φόρους της τρέχουσας
περιόδου καταχωρήθηκε ποσά 256,46 χιλ. ευρώ που αφορά προσαρμογή
των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% σε 26%, λόγω
μεταβολής των φορολογικών συντελεστών από 1.1.2013, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4110/2013.


kathimerini.gr