ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένα κέρδη των εταιρειών παραγωγής λιπασμάτων, το 2012-2013

lipasma_960_1

Η αποδυνάμωση της μοναδικής ελληνικής καθετοποιημένης βιομηχανίας παραγωγής χημικών λιπασμάτων, η οποία πλήττεται από το υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, οδήγησε σε ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων ανάμειξης χημικών υλών, παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων για τον αγροτικό τομέα, που έκλεισαν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου 2013.

Πρόκειται για τις εταιρείες Sulphur Ελλάς, Γαβριήλ και Ziko, οι οποίες λειτουργούν βιομηχανικές μονάδες στην Κορινθία, τη Μαγνησία και τη Θεσσαλονίκη, αντιστοίχως.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις φαίνεται ότι κέρδισαν μερίδιο αγοράς και συγχρόνως επωφελήθηκαν από τις υψηλές τιμές που ορίζει, λόγω υψηλού κόστους, η καθετοποιημένη βιομηχανία ELFE Ελληνικά Λιπάσματα & Χημικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισολογισμούς τους, κατά την οικονομική χρήση 1.7.2012-30.6.2013 οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν:

– Η Sulphur Ελλάς ΑΒΕΕ πωλήσεις 50,06 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37,1%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,98 εκατ. ευρώ (+15,4%), κέρδη προ φόρων 0,92 εκατ. ευρώ (+613,2%) και καθαρά κέρδη 0,63 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 0,64 εκατ. ευρώ (ήταν οριακά αρνητικά έναν χρόνο πριν).

– Η Γαβριήλ Δ. Σ. ΕΠΕ πωλήσεις 33,55 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 24,2%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,23 εκατ. ευρώ (+24%), κέρδη προ φόρων 3,24 εκατ. ευρώ (+40,3%) και καθαρά κέρδη 2,54 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 0,73 εκατ. ευρώ (+40,1%).

– Η Ziko ΑΕ πωλήσεις 15,94 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 46,8%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,73 εκατ. ευρώ (+149,1%), κέρδη προ φόρων 2,11 εκατ. ευρώ (+498,9%) και καθαρά κέρδη 1,66 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 1,47 εκατ. ευρώ (+749%).

Αθροιστικά, οι τρεις αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται και με την παραγωγή και εμπορία και άλλων χημικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων, κατέγραψαν πωλήσεις 99,54 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 34%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,94 εκατ. ευρώ (+38%), κέρδη προ φόρων 6,27 εκατ. ευρώ (+125%) και καθαρά κέρδη 4,84 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 2,83 εκατ. ευρώ (+141%).

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους στις 30.6.2013 ανέρχονταν σε 36,36 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 50,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 72,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 35,76 εκατ. ευρώ (49,6%).

Τα καθαρά κέρδη τους ήταν ίσα προς το 4,9% των εσόδων τους και το 14,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 15,2% (11,2% έναν χρόνο πριν).