ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες

Χρηματοδότηση καινοτόμων επενδυτικών  σχεδίων στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης από το Μέτρο 3.5 «Πιλοτικά Σχέδια». Το μέτρο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιεία και αφορά πράξεις που συμβάλλουν στην απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών γνώσεων στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, οι οποίες μπορούν:

• να δοκιμάζουν, υπό σχεδόν πραγματικές συνθήκες, την τεχνική ή οικονομική βιωσιμότητα μιας καινοτόμου τεχνολογίας με στόχο την απόκτηση και τη διάδοση τεχνικών ή οικονομικών γνώσεων για τη δοκιμαζόμενη τεχνολογία,

• να καθιστούν δυνατή τη διενέργεια δοκιμών σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων κατανομής της αλιευτικής προσπάθειας, περιλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης της αλιείας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι βιολογικές και οι οικονομικές συνέπειες τους, και του πειραματικού εμπλουτισμού των αποθεμάτων, να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν μεθόδους για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των εργαλείων, τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, των απορρίψεων ή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ιδίως δε στον θαλάσσιο βυθό,

• να δοκιμάζουν εναλλακτικούς τύπους τεχνικών διαχείρισης της αλιείας,

• να δοκιμάζουν τεχνικές βελτιώσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σκαφών, κινητήρων, εξοπλισμού ή αλιευτικών εργαλείων, καθώς και τη μείωση των εκπομπών και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος,

• να προωθούν καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, με γνώμονα την ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών και πρακτικών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, τα πιλοτικά σχέδια που λαμβάνουν στήριξη πρέπει να είναι αληθινά καινοτόμα και μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Τα πιλοτικά σχέδια δεν πρέπει να έχουν άμεσα εμπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στη διάρκεια της υλοποίησης ενός πιλοτικού σχεδίου, αφαιρούνται από τη δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στη σχετική πράξη.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της πράξης για την εκτέλεση των πιλοτικών σχεδίων είναι οι εξής:

Αμοιβή ομάδας έργου. Αφορά δαπάνες για αμοιβές ερευνητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που καταβάλλονται σε συμμετέχοντα στην ομάδα έργου της πράξης φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να ανήκουν στον συνεργαζόμενο επιστημονικό/τεχνικό φορέα.

Δαπάνες για την κατασκευή ή/και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων απαραίτητων για την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου. Στην πρόταση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής αναφορά στην σκοπιμότητα της κατασκευής της κάθε εγκατάστασης. Επιλέξιμο είναι μόνο το κόστος της απόσβεσης εκτός και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συνήθεις λειτουργίες του δικαιούχου μετά τη λήξη του πιλοτικού σχεδίου.

Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό. Αφορά δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό έργο. Επιλέξιμο είναι μόνο το κόστος της απόσβεσης, εκτός και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συνήθεις λειτουργίες του δικαιούχου μετά τη λήξη του πιλοτικού σχεδίου. Η αγορά ερευνητικού και τεχνολογικού εξοπλισμού αφορά τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίησης της πράξης και όχι εξοπλισμό γενικής χρήσης.

Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

• Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας.

• Αγορά γόνου ή γεννητόρων μέχρι του ποσοστού 5% του συνολικού κόστους του έργου.

• Δαπάνη για μίσθωση χώρου, αλιευτικών εργαλείων ή αλιευτικών σκαφών.

• Αγορά λογισμικού και των αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης (licenses).

• Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – έρευνας επί συμβάσει οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης του πιλοτικού σχεδίου και όχι για διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές / διοικητικές δαπάνες των δικαιούχων και παρέχονται στη βάση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν:

• Δημιουργία – κατασκευή ιστοσελίδας για πρώτη φορά.

Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας που μπορεί να προκύψει από την πραγματοποίηση του πιλοτικού σχεδίου.

• Υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ερευνητική δραστηριότητα ή τεχνικές γνώσεις οι οποίες αφορούν άμεσα την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου

Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου (π.χ. υλικά άμεσης ανάλωσης, αναλώσιμα γραφείου – εργαστηρίου, εφόδια, γραφική ύλη, ταξίδια / μετακινήσεις.

• Δαπάνες, που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων, μετρήσεων κ.λπ.).

• Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων: η κατηγορία αυτή των δαπανών μπορεί ενδεικτικά να αφορά:

• Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων, το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων,

• Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων / συνεδρίων / σεμιναρίων σχετικών με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

• Δημιουργία και παραγωγή εντύπων / φυλλαδίων σχετικών με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

• Δαπάνες δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λοιπές δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Με τον όρο λοιπές δαπάνες νοούνται οι δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου, δεν εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και τεκμηριώνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχεδίου.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.

Το μέτρο παραμένει ανοιχτό και αιτήσεις υποβάλλονται έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.5 είναι: επιχειρήσεις σε συνεργασία με ερευνητικούς (επιστημονικούς) ή τεχνικούς (τεχνολογικούς) φορείς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής επιστημονική παρακολούθηση. Αναγνωρισμένες επαγγελματικές οργανώσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, σε συνεργασία με ερευνητικούς (επιστημονικούς) ή τεχνικούς (τεχνολογικούς) φορείς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής επιστημονική παρακολούθηση.

Προϋπολογισμός – είδος ενίσχυσης. Οπως αναφέρεται το Μέτρο  εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης.

Η δημόσια δαπάνη κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:

• 300.000 ευρώ για τις περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και

• 700.000 ευρώ για τις περιφέρειες εντός στόχου σύγκλισης (όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες).

Τα μέγιστα ποσοστά χορηγούμενης δημόσιας ενίσχυσης (κοινοτική και εθνική συνδρομή) έχουν ως εξής:

α) Για τις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης και τα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, όπως αυτά ορίζονται στο εγκεκριμένο ΕΠΑΛ 2007 – 2013, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 80% του συνολικού μέγιστου επιλέξιμου ποσού.

β) Για τις περιφέρειες που δεν καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 60% του συνολικού μέγιστου επιλέξιμου ποσού.
Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού της πράξης.

Το ανώτερο όριο του προϋπολογισμού των πράξεων είναι 300.000 ευρώ.