ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορισμός ζημιών σε 51,7 εκατ. για τον όμιλο εταιρειών της MIG

Περιορισμός ζημιών σε 51,7 εκατ. για τον όμιλο εταιρειών της MIG

Στα 51,7 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές του ομίλου MIG στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρήσης έναντι ζημίας 104,3 εκατ. το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι για τον όμιλο το α΄ τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας, ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το έτος. Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε ζημία 2,8 εκατ., ευρώ έναντι ζημίας 6,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013. Σύμφωνα με τη MIG, ο περιορισμός των λειτουργικών ζημιών στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Οι θυγατρικές εταιρείες Vivartia, Attica και Υγεία βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του α΄ τριμήνου 2013. Αναλυτικότερα:

• Ομιλος Vivartia: κατέγραψε 3% ετήσια αύξηση πωλήσεων, ενώ ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, ενισχύοντας τα μερίδια αγοράς τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33% έναντι 32,5% το 2013) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (64,2% έναντι 64,1% το 2013). Το μερίδιο αγοράς στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 26,5% (26,2% το 2013) ενώ στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών & ποτών στην Ελλάδα ανήλθε στο 24,5% (23,9% το 2013). Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους (τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν 4,5% ετησίως) και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στον περιορισμό των λειτουργικών (EBITDA) ζημιών (2,8 εκατ. έναντι 6,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013).

• Ομιλος Attica: οι πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του α΄ τριμήνου 2013. Το α΄ τρίμηνο λόγω εποχικότητας είναι το λιγότερο σημαντικό για την εταιρεία. Ο συνεχιζόμενος αποτελεσματικός περιορισμός του κόστους (τα κόστη πωληθέντων μειώθηκαν 5% ετησίως, ενώ τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης παρέμειναν σταθερά) συνέβαλε στον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών (7,2 εκατ. έναντι 7,9 εκατ.).

• Ομιλος Υγεία: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ύψους 3,4 εκατ. λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ενίσχυση 5% ετησίως και ανήλθαν στα 9,9 εκατ., χάριν της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.