ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aegean: Από 27 Ιουνίου στο ταμπλό οι μετοχές, στα 0,65 ευρώ

Aegean: Από 27 Ιουνίου στο ταμπλό οι μετοχές, στα 0,65 ευρώ

Aegean: Από 27 Ιουνίου στο ταμπλό οι μετοχές, με 0,65 ευρώ  

Από 27 Ιουνίου 2014 οι μετοχές της εταιρείας Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,65 ευρώ ανά μετοχή

Από 27 Ιουνίου 2014 οι μετοχές της εταιρείας Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (Aegean) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,65 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 14ης Μαρτίου 2014 αποφάσισε:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 71.417.100 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 1,00 ευρώ (από 0,65 ευρώ σε 1,65 ευρώ) και ακολούθως

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 71.417.100 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 1,00 ευρώ (από 1,65 ευρώ σε 0,65 ευρώ) και την επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 46.421.115 ευρώ, διαιρούμενο σε 71.417.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από 27 Ιουνίου η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 01/07/2014 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων–record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 07/07/2014. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 07/07/2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha Bank.