ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση αποτελεσμάτων για την Eurobank το α΄ τρίμηνο

s20_eurobank_2905
s20_eurobank_2905-2

Σημαντική μείωση ζημιών παρουσίασε η Eurobank στο α΄ τρίμηνο λόγω της βελτίωσης των λειτουργικών της επιδόσεων αλλά και της γενικότερης βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Το τελικό αποτέλεσμα για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 207 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 913 εκατ. στο προηγούμενο τρίμηνο. Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της τράπεζας αποτυπώθηκε στην αύξηση των κερδών προ προβλέψεων, τα οποία ανήλθαν στα 194 εκατ. ευρώ (9%), από 178 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2013 και 96 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με στελέχη της, η μείωση του κόστους καταθέσεων κατά 21 μονάδες βάσης, ο δραστικός περιορισμός της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA και η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες γι’ αυτή τη θετική εξέλιξη. Από τα στοιχεία της περιόδου ξεχωρίζουν:

• Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του δ΄ τριμήνου 2013 και 11,0% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του α΄ τριμήνου 2013.

• Υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 11% σε 599 εκατ. ευρώ έναντι του δ΄ τριμήνου 2013. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 30,9% του χαρτοφυλακίου στο τέλος Μαρτίου 2014, από 29,4% τον Δεκέμβριο 2013.

• Αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων του ισολογισμού σε 8,2 δισ. ευρώ και του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 40 μονάδες βάσης σε 50,3%. Η βελτιωμένη εικόνα αναφορικά με τον σχηματισμό νέων καθυστερήσεων οδήγησε στη μείωση των προβλέψεων στα 479 εκατ. στο α΄ τρίμηνο από 647 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

• Κεφαλαιακή επάρκεια (δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1) 17,7% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,864 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιώτες, σφραγίζοντας την επιστροφή του ομίλου στον ιδιωτικό τομέα.

• Εξοδος από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ΤτΕ (ELA), περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων και διατήρηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 110%.

Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου διαμορφώθηκε στα 75,99 δισ. ευρώ (-2% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο), το σύνολο των χορηγήσεων πριν από προβλέψεις ανήλθε σε 52,4 δισ. ευρώ (0,9%), ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 40,5 δισ. ευρώ (-1,8%).

Με αφορμή τις επιδόσεις του α΄ τριμήνου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 επιβεβαιώνουν τη θετική τάση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων, η υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση και η έξοδος από τον μηχανισμό χρηματοδότησης ELA μας επιτρέπουν αισιοδοξία για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας και για περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα τρίμηνα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προτεραιότητές μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, η αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα».