ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων αλλά με χαμηλότερα κέρδη, το α’ τρίμηνο

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων αλλά με χαμηλότερα κέρδη, το α’ τρίμηνο

Στο ποσό των 62,45 εκατ. ευρώ, ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ σε σχέση με 59,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (έχοντας αφαιρέσει για λόγους συγκρισιμότητας το έκτακτο κέρδος που προέκυψε στη χρήση 2013 από την πώληση θυγατρικής) ανήλθαν σε 1,37 εκατ. ευρώ σε σχέση με 1,36 εκατ. ευρώ πέρυσι (+0,7%)

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,37 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,26 εκατ. ευρώ πέρυσι (-39,3% )

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,03 εκατ. ευρώ σε σχέση με 1,12 εκατ. ευρώ πέρυσι (-8,7%)

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 11,88 εκατ. ευρώ σε σχέση με 10,78 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 10,2%. Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 2,50 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,17 εκατ. ευρώ πέρυσι (+15,1%) και το ενοποιημένο EBITDA σε 4,63 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,44 εκατ. ευρώ πέρυσι (+4,2%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου του 2014 είναι:

– Αύξηση του όγκου πωλήσεων,
– Βελτίωση του παραγωγικού κόστους από τη συγκράτηση των σταθερών παραγωγικών δαπανών,
– Βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και του χαρτοφυλακίου του πελατών,
– Αύξηση των εξόδων αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου των θυγατρικών του ομίλου.

Στις 31.03.2014 ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 35,7 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,3.