ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιοκαρπέτ: Αύξηση πωλήσεων, αλλά με ζημίες, το α’ τρίμηνο

Βιοκαρπέτ: Αύξηση πωλήσεων, αλλά με ζημίες, το α’ τρίμηνο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 9,27 εκατ. ευρώ έναντι 7,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, αυξημένες κατά 20,08%. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 55,98% του τζίρου του πρώτου τριμήνου 2014.

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 0,73 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 0,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 2,20 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 2,18 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρείας Βιοκαρπέτ ΑΕ ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 1,59 εκατ. ευρώ, έναντι 1,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 25%.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 0,99 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,32 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι ζημίας 0,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.