ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (31/5/14)

Σύντομα (31/5/14)

Πτώση εσόδων στο α΄ τρίμηνο

Μειώθηκαν κατά 3,2% τα συνολικά έσοδα της hellas online για το α΄ τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα 54,7 εκατ. ευρώ από 56,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κατά ένα μέρος σε έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α΄ τριμήνου του 2013, καθώς και στις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά αλλά και στο υφεσιακό κλίμα της οικονομίας, παράγοντες οι οποίοι έχουν επιφέρει μείωση στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή.

Ελτον

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 22,16 εκατ. ευρώ έναντι 22,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2013, σημειώνοντας μείωση 2,33%. Παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2014, το μεικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε καλό επίπεδο τόσο στην εταιρεία με 15,16% όσο και στον όμιλο Ελτον με 15,78% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2013 ήταν 16,10% στην εταιρεία και 15,92% στον όμιλο). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 648 χιλ. ευρώ από 824 χιλ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 21,38%.

Αλουμύλ

Η εισηγμένη εταιρεία Αλουμύλ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2014 μείωση των πωλήσεων για τον όμιλο κατά 6,7%, στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 38,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι 0,82 εκατ. ευρώ του 2013, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,4%. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα 4,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,26 εκατ. ευρώ του 2013. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα μείον 4,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,1 εκατ. ευρώ του 2013, παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 32,6%.

ΕΒΖ

Σημαντική υποχώρηση σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα τόσο του ομίλου όσο και της μητρικής ΕΒΖ στο α΄ τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 26,101 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,477 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 19,189 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,901 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος των εργασιών ανήλθε σε 82,368 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 35,95% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο της περσινής χρήσης, συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των υψηλών αποθεμάτων στην παγκόσμια αγορά, των συνθηκών του ανταγωνισμού και της σημαντικής μείωσης της τιμής πώλησης της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά.