ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ρύθμιση οφειλών θα προχωράει μόνο για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες

2708s21trap1

Περιθώριο 15 εργάσιμων ημερών θα έχει ο δανειολήπτης που προσδοκά να χαρακτηριστεί συνεργάσιμος μετά τη γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν στην οικονομική του κατάσταση αλλά και την όποια μεταβολή αυτής. Το παραπάνω χρονικό διάστημα υπολογίζεται από τη στιγμή που θα του ζητηθούν οι σχετικές πληροφορίες.

Ο χαρακτηρισμός του ως συνεργάσιμου αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ο δανειολήπτης να έρθει σε διακανονισμό με την τράπεζα και να βρει την κατάλληλη λύση για τη ρύθμιση της οφειλής του, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την τραπεζική πρακτική ή τη διεθνή εμπειρία. Αυτό προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας που ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος και ο οποίος τίθεται και επισήμως σε ισχύ από τις αρχές του επόμενου χρόνου.

Μεταξύ των λύσεων που μπορούν να επιλεγούν για τη διευθέτηση μιας οφειλής, είτε αυτή είναι ληξιπρόθεσμη είτε όχι, είναι οι παραδοσιακοί τρόποι όπως η ρύθμιση του δανείου με καταβολή μικρότερης δόσης, η πληρωμή μόνο τόκων, το πάγωμα της οφειλής ή η διαγραφή μέρους του δανείου, αλλά και λύσεις όπως η εθελοντική παράδοση του ακινήτου στην τράπεζα ή η μετατροπή του δανείου σε χρηματοδοτική μίσθωση και η δυνατότητα του δανειολήπτη να μείνει στο ακίνητο έναντι ενοικίου κ.ά. Αντίστοιχα, για τη διαχείριση οφειλών επιχειρήσεων, προτείνεται η μεταβίβαση των μετοχών μιας εταιρείας ή ακόμη και η αλλαγή της διοίκησης όταν η υφιστάμενη δεν συνεργάζεται με την τράπεζα σε περίπτωση αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων.

Ο κώδικας θέτει αυστηρούς κανόνες προς τις τράπεζες έτσι ώστε να έρχονται σε επικοινωνία με τον πελάτη από την πρώτη καθυστέρηση μιας δόσης. Παράλληλα επιβάλλει την πλήρη συνεργασία του οφειλέτη, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται «με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή εντός 15 εργάσιμων ημερών». Αντίστοιχα, θα πρέπει εντός ανάλογης προθεσμίας να προβαίνει αυτοπροσώπως σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών που θα έχουν σημαντική επίπτωση στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, όπως η πλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη επιδόματος, η εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του, π.χ. μια κληρονομιά, η απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, η ανακοίνωση απόλυσης, η καταγγελία μισθώσεων, η εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων ή τα κέρδη οποιασδήποτε μορφής.

Η ημερομηνία ενεργοποίησης της διαδικασίας χαρακτηρισμού ενός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου ξεκινάει εφόσον υπάρχει καθυστέρηση ολικής ή μερικής μιας δόσης και ο δανειολήπτης δεν απαντήσει εντός 30 ημερών στη γραπτή ειδοποίηση που θα του αποστείλει η τράπεζα. Στο στάδιο αυτό και με την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπληστηριασμό της μοναδικής κατοικίας του, η τράπεζα απευθύνει προειδοποιητική επιστολή για τις συνέπειες του χαρακτηρισμού ως μη συνεργάσιμου. Οπως προβλέπει ο κώδικας, οι διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δανειολήπτες με καθυστέρηση άνω των 30 ημερών έχουν εφαρμογή και στους εγγυητές, ανεξάρτητα εάν προβλέπεται ρητά από τη δανειακή σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα έχει ακολουθήσει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στον δανειολήπτη. Αντίθετα, η διαδικασία χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση που έχει επιλέξει εξωδικαστική επίλυση της οφειλής με διαμεσολαβητή.

Εάν ο δανειολήπτης επιδείξει συνεργάσιμη συμπεριφορά, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή να συγκεντρώσει τις αναγκαίες οικονομικές πληροφορίες για τον οφειλέτη, να αξιολογήσει την οικονομική του κατάσταση και να προτείνει αιτιολογημένα και εγγράφως την κατάλληλη λύση για τη ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση της οφειλής, στη βάση των λύσεων που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις αντίστοιχα. Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθεί η τράπεζα πρέπει να έχει τυποποιημένη μορφή σε όλα τα στάδια επικοινωνίας με τον δανειολήπτη, όπως επίσης ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει σε περίπτωση που η τράπεζα μεταβιβάσει σε άλλον φορέα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες οφειλές του δανειολήπτη.