ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HOL: Μειωμένα έσοδα και ζημίες, το α’ εξάμηνο

hellas_online-_1--2

Στα 108,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα της εταιρείας Hellas online για το πρώτο εξάμηνο του 2014 από 112,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 80,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2 εκατ. ευρώ (+ 2,8%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται στην αύξηση του κόστους πελατών λόγω αύξησης της πελατειακής βάσης, καθώς και σε χρονική κατανομή κάποιων λειτουργικών εξόδων που αναμένεται να εξομαλυνθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ από 34,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένα κατά 19,3%. Συνοψίζοντας, η μείωση αυτή είναι συνέπεια αφενός της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη μείωση του μέσου κόστους ανά συνδρομητή, και αφετέρου στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε 23,3 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 4,7 εκατ. ευρώ, ή 16,8%.

Ο καθαρός δανεισμός του πρώτου εξαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε 154,5 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημία 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ κέρδη το α’ εξάμηνο 2013, ενώ το β’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 0,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη συνδρομητική βάση της εταιρείας, η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2014 ανήλθε σε 531.563 πελάτες, αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 26,9%. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 η εταιρεία απέσπασε το 17,3% των νέων συνδέσεων LLU ενώ συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 19,3%.

Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν στα 18,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 372 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.