ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (30/8/14)

sidma

Θετική επίπτωση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 127.000 ευρώ εμφάνισε η Ιονική Ξενοδοχειακή το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, τα οποία -σύμφωνα με την εταιρεία- οφείλονταν κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της αλλαγής του συντελεστή φορολογίας. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013. H Ιονική Ξενοδοχειακή ιδρύθηκε το 1957 και είναι θυγατρική της Alpha Group Investments LTD, με έδρα την Κύπρο, η οποία είναι με τη σειρά της 100% θυγατρική της Alpha Bank.

Περιορισμός του κόστους
Αύξηση της δραστηριότητάς της τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και ομίλου πέτυχε η ΣΙΔΜΑ στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 51,4 εκατ. ευρώ, έναντι 48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση 7%). Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημίες ύψους 4,4 εκατ. ευρώ. Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ από 12,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Εντός του 2014 αλλά και για τα επόμενα χρόνια, η διοίκηση έχει σχεδιάσει ενέργειες περαιτέρω περιορισμού του κόστους και ενδυνάμωσης της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων της.

SATO
Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε ο όμιλος SATO στο α΄ εξάμηνο του 2014, με τα αποτελέσματα μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε ζημίες 959.000 ευρώ έναντι 3,891 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2013, ενώ την ίδια στιγμή οι πωλήσεις αυξήθηκαν 21,40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Για το brand ENTOS η αύξηση ανέρχεται σε 135,51% και για το brand SATO το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 32,86%. Για το ίδιο διάστημα οι υπηρεσίες logistics παρουσίασαν μείωση 80,11% λόγω της πτώχευσης σημαντικού πελάτη της εισηγμένης.

Byte Computer
Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών εμφάνισε ο όμιλος εταιρειών Byte Computer κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των έργων που ανέλαβε και υλοποιεί η ΒΥΤΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η κερδοφορία του ομίλου, με τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη να διαμορφώνονται στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013.