ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε κατά 677% η κερδοφορία της Attica Group στη χρήση του 2015

Αυξήθηκε κατά 677% η κερδοφορία της Attica Group στη χρήση του 2015

H αύξηση του μεταφορικού έργου στην ελληνική ακτοπλοΐα σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους επέτρεψαν στην Attica Group να επταπλασιάσει τα καθαρά κέρδη της. Η λειτουργός των Blue Star και Super Fast Ferries έκλεισε τη χρήση του 2015 με κέρδη μετά από φόρους 33,18 εκατ. ευρώ έναντι 4,27 εκατ. το 2014, αύξηση δηλαδή 677%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 277,63 εκατ. (+4%) και τα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) στα 80,70 εκατ. έναντι 42,35 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση (+91%).

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της θυγατρικής του ομίλου Marfin Investment Group αποδίδεται από το management στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους, το οποίο με τη σειρά του περιορίστηκε σημαντικά με την ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που εφαρμόστηκε. Αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο και η εξοικονόμηση καυσίμων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής των καυσίμων και τη συγκράτηση των δαπανών ενίσχυσαν σημαντικά τη λειτουργική κερδοφορία.

Η διοίκηση του ομίλου σημειώνει πως επεξεργάζεται σχέδια ανάπτυξης σε νέες διεθνείς αγορές, καθώς και τρόπους ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων. Μία από τις κινήσεις αυτές είναι και η δρομολογούμενη επέκταση στη Βόρεια Αμερική, καθώς πέρυσι τον Ιούλιο η Attica Group ανακοίνωσε τη λήψη ειδικής άδειας από το καθ’ ύλην αρμόδιο U.S.Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών με επιβατηγά πλοία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κούβας. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία, προκειμένου να της χορηγηθούν οι απαραίτητες κανονιστικές και άλλες άδειες και από την κυβέρνηση της Αβάνας.

Η Attica Group δραστηριοποιήθηκε το 2015 μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική και στην ελληνική ακτοπλοΐα με δώδεκα ιδιόκτητα επιβατηγά-οχηματαγωγά από τα οποία τα τρία δρομολογήθηκαν στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και τα εννέα στην ελληνική ακτοπλοΐα. Επιπροσθέτως, από τον Απρίλιο οπότε και παρέλαβε το πλοίο Blue Galaxy, στο πλαίσιο σύμβασης μακροχρόνιας ναύλωσης, το δρομολόγησε στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά. Σημειώνεται πως στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της Attica λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Η Attica στα τέλη του 2015 εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 71,56 εκατ. ευρώ έναντι 23,94 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014, ενώ η αξία των παγίων στοιχείων του ομίλου, δηλαδή η αξία του στόλου, ανήλθε σε 565,52 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 285,26 εκατ. εκ των οποίων 243,73 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 41,53 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πληρωτέες όμως στην τρέχουσα χρήση.