ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ΕΒΖ – Σε αναστολή η μετοχή

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ΕΒΖ – Σε αναστολή η μετοχή

Η αδυναμία που εξέφρασε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της ΕΒΖ να εξαγάγει συμπέρασμα επί των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2015-2016 προκάλεσε τη χθεσινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τη διοίκηση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Οπως σημειώνει ο ορκωτός, «στη σημείωση 7.24 αναφέρεται ότι στις 31.12.2015 (α) οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας ανέρχονται σε 148,098 εκατ. ευρώ, (β) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό 159,643 εκατ. ευρώ και 162,955 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Οπως περαιτέρω αναφέρεται στη σημείωση 7.24, (α) η ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών τους υποχρεώσεων και (β) η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου και της εταιρείας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την πιστώτρια τράπεζα. Και καταλήγει ο ορκωτός ελεγκτής: «Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο “Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος“, δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της έκφρασης συμπεράσματος. Ως εκ τούτου, δεν εκφράζουμε συμπέρασμα επί της συνημμένης ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης». Δραματική είναι η εικόνα των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων που παρουσίασε η πολύπαθη επιχείρηση.

Η διοίκηση της ΕΒΖ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει υποβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς επιχειρηματικό σχέδιο για την εξυγίανση της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού με τελική ημερομηνία έγκρισης τις 31 Μαρτίου 2016.

Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1.7.2015-31.12.2015, αύξηση κατά 9,70% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 1.7.2014-31.12.2014 παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης και ανήλθε σε 44,508 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 78,227 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 13,68% έναντι της περιόδου 2014-2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη χαμηλή παραγωγή ζάχαρης που πραγματοποιήθηκε στη Σερβία σε εθνικό επίπεδο. Τα καθαρά αποτελέσματα της μητρικής μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 13,659 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 31,653 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 14,937 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 39,750 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της οικονομικής χρήσης 2014-2015.

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της χρηματοδότησης ύψους 30 εκατ. ευρώ που παρείχε πέρυσι τον Μάρτιο η κυβέρνηση στην ΕΒΖ, εξετάζοντας αν εγείρεται ζήτημα παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν εν πολλοίς το μέλλον της βιομηχανίας, που αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικά, λειτουργικά και διαρθρωτικά προβλήματα, ζημιογόνες χρήσεις και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των τιμών ζάχαρης στην αγορά και της συνακόλουθης μείωσης των πωλήσεων, του τζίρου και του περιθωρίου κέρδους.