ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αύξηση προβλέψεων διεύρυνε τις ζημίες

Η αύξηση προβλέψεων διεύρυνε τις ζημίες

Ενίσχυση μεγεθών, σε όρους εσόδων από τραπεζικές εργασίες και αποτελεσμάτων πριν από προβλέψεις, καθώς και ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης παρουσίασε για τη χρήση του 2015 η Alpha Bank.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα έκλεισε με διεύρυνση των ζημιών στα 1.371,5 εκατ. ευρώ έναντι 329,7 εκατ. ευρώ το 2014 λόγω της μεγάλης αύξησης του αποθέματος των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναλυτικά οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 63% και ανήλθαν στα 3.019,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.847 εκατ. ευρώ το 2014. Ετσι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις ενισχύθηκε στο 69%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας τα αποτελέσματα προ προβλέψεων (χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα) ανήλθαν στα 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4% σε ετήσια βάση. Καθοριστικά συνέβαλε ο αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργικών εξόδων τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1.153,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο (1,2 δισ. ευρώ) που είχε θέσει η διοίκηση για τον περιορισμό των δαπανών.

Μετά την επιτυχή ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Alpha Bank κατά 2,56 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 8,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή 5,64 ευρώ. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 στο 16,7% έναντι 14,3% που ήταν στο τέλος του 2014. Στην ανακοίνωση της τράπεζας υπογραμμίζεται ότι η κεφαλαιακή βάση είναι «καθαρή» χωρίς μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) ή προνομιούχες μετοχές υπέρ του Δημοσίου, ενώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 89% και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο 11%.

Παρά την επιδείνωση των συνθηκών την περυσινή χρονιά, κατά το τέταρτο τρίμηνο, η τράπεζα βελτίωσε τη ρευστότητά της, ενώ ενθαρρυντική ήταν η εικόνα από το μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναλυτικότερα η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο 2015, αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου αλλά και της ενίσχυσης των καταθέσεων. Σε ό,τι αφορά τον σχηματισμό νέων καθυστερήσεων κατά το δ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 214 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές του γ΄ τριμήνου (520 εκατ. ευρώ), βελτίωση που αποδίδεται στην αύξηση των ρυθμίσεων αλλά και των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 36,8% (37,6% στην Ελλάδα).

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2015, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Δημήτριος Μαντζούνης, δήλωσε: «Το 2015 αποτέλεσε ένα δύσκολο έτος που χαρακτηρίσθηκε από την εκτεταμένη εκροή καταθέσεων, την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την ανάγκη για περαιτέρω άντληση κεφαλαίων. Σε αυτό το περιβάλλον και παρά την ανάσχεση της επιτεύξεως των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου, η χρηματοοικονομική μας επίδοση επέδειξε αντοχή. Κατόπιν της ολοκληρώσεως της ασκήσεως προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, καλύψαμε επαρκώς τις απαιτούμενες ανάγκες υπό το δυσμενές σενάριο με τη συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτών επενδυτών.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, το πιο ευνοϊκό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η αυξημένη επιχειρησιακή μας δυνατότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες λύσεις στους πελάτες μας, με σκοπό να επιτύχουμε την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. Το 2016 θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών για μείωση του λειτουργικού κόστους και περαιτέρω περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη εντός του 2016, καθώς η οικονομία αναμένεται να επιτύχει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως το β΄ εξάμηνο του έτους και ακολούθως να επανέλθει σε βιώσιμη πορεία».