ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Jumbo απορροφά την Τανοσίριαν

Η Jumbo απορροφά την Τανοσίριαν

Τα διοικητικά συμβούλια της Jumbo και της μη εισηγμένης εταιρείας «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία», η οποία κατέχει ποσοστό 26,72% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo, αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της Τανοσίριαν από την Jumbo. H Τανοσίριαν δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η παραπάνω συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική απλοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Jumbo και θα προσδώσει περισσότερη διαφάνεια στη μετοχική σύνθεσή της, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της Jumbo και του μεγάλου αριθμού των μετόχων της και, ιδιαίτερα, των Ελλήνων και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, ενώ εντάσσεται και στην ήδη εκδηλωθείσα τάση της εταιρείας για μετεξέλιξή της σε έναν διεθνούς εμβέλειας όμιλο».

Ειδικότερα, στις 4/3/2016, τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών αποφάσισαν, μεταξύ άλλων:

Την έναρξη της διαδικασίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Τανοσίριαν από την Jumbo.

Τη σύνταξη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων επί της συγχώνευσης.

Τον ορισμό της 7/3/2016 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού.

Την ανάθεση στoν ορκωτό ελεγκτή Γεώργιο Δεληγιάννη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας «Grant Thornton», σύνταξης έκθεσης για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τανοσίριαν.

Την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ» σύνταξης έκθεσης αποτίμησης των συγχωνευομένων εταιρειών.

Η ολοκλήρωσή της, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τη λήψη εταιρικών αποφάσεων, που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τη συγχώνευση, καθώς και από την έγκριση της συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές.