ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέλος στην έκδοση 3μηνιαίων και 9μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για τις εισηγμένες

Τέλος στην έκδοση 3μηνιαίων και 9μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για τις εισηγμένες

Την κατάργηση της υποχρέωσης κατάρτισης τριμηνιαίων και εννεαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για τις εισηγμένες εταιρείες προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στη Βουλή με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες θα εκδίδουν μόνο οικονομικές καταστάσεις κάθε εξάμηνο (α΄ εξάμηνο και ετήσιες). Επίσης παρατείνεται και η προθεσμία για τη δημοσίευση αυτών των καταστάσεων σε τέσσερις μήνες για την ετήσια οικονομική κατάσταση και σε τρεις μήνες για την εξαμηνιαία, από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Οι εκθέσεις αυτές θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών (σήμερα η υποχρέωση περιορίζεται στα πέντε έτη). Επίσης, ενισχύονται οι εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς προβλέπεται δυνατότητα επιβολής υψηλότερων χρηματικών κυρώσεων.

Ακόμη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, αναφορικά με τη δραστηριότητα του εκδότη και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων, καθώς και την εν γένει πορεία των επιχειρηματικών τους υποθέσεων.

Σε άλλες διατάξεις του ν/σ, προβλέπεται η υποχρέωση εκδοτών των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες στους κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή δάση, να γνωστοποιούν σε χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις εκδοτών, οι κυριότερες εξ αυτών επικεντρώνονται στα εξής: α) Στην περίπτωση που ο εκδότης δεν δημοσιοποιήσει το κράτος-μέλος καταγωγής εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία που οι κινητές αξίες του εισήχθησαν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ως κράτος-μέλος καταγωγής νοείται το κράτος-μέλος στο οποίο έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οι κινητές αξίες του εκδότη, β) σε περίπτωση που οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές ευρισκόμενες ή λειτουργούσες σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, τα εν λόγω κράτη-μέλη νοούνται ως κράτη-μέλη καταγωγής του εκδότη έως ότου ο εκδότης επιλέξει και δημοσιοποιήσει ένα και μόνον κράτος-μέλος καταγωγής, γ) υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η υποχρέωση ενημέρωσης καταλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτου:

α) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και β) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αναφέρονται σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το στοιχείο και έχουν οικονομική επίπτωση αντίστοιχη με εκείνη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτό, είτε παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού είτε όχι. Η υποχρέωση ενημέρωσης περιλαμβάνει την κατάταξη ανά είδος των κατεχόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα διευθέτησης τοις μετρητοίς.

Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται με βάση τον συνολικό θεωρητικό αριθμό των υποκείμενων μετοχών του χρηματοπιστωτικού μέσου, με εξαίρεση την περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό μέσο προβλέπει αποκλειστικά διευθέτηση τοις μετρητοίς.