ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδοφορίας για Ευρώπη Ασφαλιστική

Μείωση κερδοφορίας για Ευρώπη Ασφαλιστική

Eνοποιημένα κέρδη προ φόρων 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2014 παρουσίασε η Ευρώπη Ασφαλιστική στην προηγούμενη οικονομική χρήση. Η μείωση της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής, κατόπιν απόφασης της διοίκησης της εταιρείας να μην ακολουθήσει την πολιτική του χαμηλού ασφαλίστρου στον κλάδο αυτοκινήτων, διαφυλάσσοντας τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της και εξασφαλίζοντας αντίστοιχα υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Η κερδοφορία επηρεάστηκε επίσης από τη ζημιά στην πώληση τραπεζικών ομολόγων, καθώς και από τη σημαντική επένδυση σε νέα μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία αναμένεται να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών και των πελατών.

Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο περιουσίας εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων στους οποίους εξειδικεύεται η Ευρώπη Ασφαλιστική παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα, ενώ η συμμετοχή του κλάδου αυτοκινήτων ανήλθε σε 41,1% επί του συνόλου της παραγωγής. Η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 33,6%, η απόδοση των ενοποιημένων κερδών επί της παραγωγής σε 20,3% και ο δείκτης combined ratio στο 80%. Η Ευρώπη Ασφαλιστική έχει καλύψει πλήρως την ασφαλιστική της τοποθέτηση, ενώ το σύνολο των επενδύσεων και χρηματικών διαθεσίμων για τη χρήση του 2015 υπερκαλύπτει κατά 165,2% το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων της αντίστοιχης περιόδου. Στόχος της εταιρείας είναι να διατηρήσει την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια, της τάξεως του 207%, σε περιβάλλον Solvency II.