ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών – πωλήσεων και ενίσχυση μεριδίου για την ΕΛΙΝΟΙΛ

Αύξηση κερδών – πωλήσεων και ενίσχυση μεριδίου για την ΕΛΙΝΟΙΛ

Ισχυρή κερδοφορία, αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση μεριδίου πέτυχε το 2015 η ΕΛΙΝΟΪΛ, παρά το δυσμενές περιβάλλον στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΙΝΟΪΛ στη χρήση του 2015 ανήλθε σε 1.029,1 εκατ. ευρώ έναντι 965,3 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας αύξηση 6,6%, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση πωλήσεων εσωτερικής αγοράς όσο και στην αύξηση πωλήσεων διεθνούς εμπορίου.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου το 2015 ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ, έναντι 37,2 εκατ. το 2014, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 46,4%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. το 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. το 2014.

Τριετές πλάνο

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2015, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι συνέπεια του τριετούς επιχειρηματικού πλάνου της ΕΛΙΝΟΪΛ για μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτικής δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά.

Η ΕΛΙΝΟΪΛ το 2015 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν φθάνοντας τα 582 πρατήρια, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργάνωσή της. Παράλληλα, με τη νέα γενιά καυσίμων Crystal προσείλκυσε νέους πελάτες και ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της, αφού, εκτός από την ποιότητα των καυσίμων, κάλυψε και άλλες προϊοντικές απαιτήσεις.

Σε επίπεδο ομίλου, η «ελίν Ναυτική» διατήρησε και το 2015 εξαιρετική πορεία χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση των 3 πλοίων της, η «ελίν Τεχνική» πέτυχε να αυξήσει τη ροή νέων έργων και να βελτιώσει τα ήδη θετικά οικονομικά αποτελέσματά της κόντρα στο υφεσιακό κλίμα της κατασκευαστικής αγοράς και η «ελίν Σταθμοί» σταθεροποίησε τα θετικά αποτελέσματά της.

Τέλος, η συνδεδεμένη «ελίν Βιοκαύσιμα» είχε θετική συνεισφορά στο αποτέλεσμα του ομίλου ΕΛΙΝΟΪΛ. Για το 2016 η εταιρεία, παρά το δυσμενές περιβάλλον, θα συνεχίσει τη στοχευμένη ανάπτυξη και θα διεκδικήσει μερίδια αγοράς μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, διατηρώντας την κερδοφόρο πορεία της.