ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδοφορίας για την Εθνική Ασφαλιστική το πρώτο εξάμηνο

03s21ethn

Κέρδη προ φόρων 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι 59,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του έτους η Εθνική Ασφαλιστική. Η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στον σχηματισμό αυξημένων τεχνικών αποθεμάτων για τον κλάδο ζωής και στα μειωμένα έσοδα επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, τα τεχνικά αποθέματα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 54,5 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της πιο συντηρητικής προσέγγισης που ακολουθείται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νέου εποπτικού πλαισίου (Φερεγγυότητα II) και αποσκοπεί στην καλύτερη θωράκιση της εταιρείας έναντι των χρηματοοικονομικών κινδύνων αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της. Αντίστοιχα, η μείωση των εσόδων από επενδύσεις αποδίδεται σε επιλογές επενδύσεων υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης αλλά σημαντικά χαμηλότερης απόδοσης.

Η επίτευξη υγιούς κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε συνδυασμό με στοχευμένες ενέργειες της διοίκησης, συνετέλεσε στην περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν σε 549,2 εκατ. ευρώ έναντι 499 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 157,9%, έναντι 118,2% κατά την ημερομηνία μετάβασης της εταιρείας στο νέο εποπτικό πλαίσιο με χρήση μεταβατικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, η συνολική παραγωγή της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις και δικαιωμάτων) ανήλθε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 265,2 εκατ. ευρώ, έναντι 368,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με τη συρρίκνωση να αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη παραγωγή των επενδυτικών προϊόντων εφάπαξ καταβολής λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα τέλη του Ιουνίου 2015.

Συγκεκριμένα, για τον κλάδο ζωής και τον κλάδο γενικών ασφαλειών η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 171,9 εκατ. ευρώ και 93,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στον κλάδο γενικών ασφαλειών, αναμένεται αναστροφή του κλίματος στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, με την εισαγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, τη συνέχιση προωθητικών ενεργειών και την αξιοποίηση συνεργειών. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του δικτύου συνεργατών της εταιρείας, του οποίου η συνεισφορά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016, επί της συνολικής παραγωγής του κλάδου ζωής και γενικών ασφαλίσεων ανήλθε σε ποσοστό 58,4% και 20,1% αντίστοιχα. Επίσης, η νέα παραγωγή του κλάδου ζωής μέσω του δικτύου των συνεργατών διαμορφώθηκε σε 13,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 31,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, με την αύξηση να αποδίδεται στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στην επιτυχή και συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου νοσοκομειακού προϊόντος Full. Στη σταθερή ανάπτυξη των εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής συμβάλλει θετικά και ο νέος κανονισμός πωλήσεων, που δίνει έμφαση στην πρόσκτηση νέων εργασιών, στην ανάπτυξη και συνεχή εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβούλων, στη στρατολόγηση νέων συνεργατών, καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση επίτευξης των στόχων.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στη νέα παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής του πρακτορειακού δικτύου, η οποία το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 3,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 36,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην προώθηση νέων προϊόντων, καθώς επίσης και στην εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής της εταιρείας που περιλαμβάνει ισχυρά κίνητρα για την επίτευξη στόχων.