ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες και υποχώρηση τζίρου 7,6% για τον όμιλο ΕΛΤΑ το 2015

07s21elta

Ζημίες και μειωμένο τζίρο εμφανίζει ο όμιλος ΕΛΤΑ το 2015, με τη βιωσιμότητά του να κρέμεται από μία, σχεδόν απίθανη, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο όμιλος εμφάνισε το 2015 ζημίες 10,3 εκατ. ευρώ, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 364,4 εκατ. ευρώ έναντι 394,26 εκατ. του αναμορφωμένου 2014, μειωμένος κατά 7,6%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας (ΕΛΤΑ) επίσης μειώθηκε (κατά 8,9%) και έπεσε στα 337 εκατ. ευρώ έναντι 370 εκατ. του αναμορφωμένου 2014.

Οσον αφορά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, οι ζημίες μετά φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 10,3 εκατ. για τον όμιλο, έναντι κερδών 3,2 εκατ. το 2014 και 12,4 εκατ. για τη μητρική εταιρεία, έναντι κερδών 1,2 εκατ. το 2014. Κέρδη προ φόρων παρουσίασαν το 2015 τόσο ο όμιλος όσο και η μητρική, τα οποία για τον όμιλο έφτασαν, το 2015, τα 5,47 εκατ. ευρώ και για τη μητρική τα 3,01 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί, λόγω απομείωσης, μικρότερο του 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 (ΚΝ 2790/1920), όπως επισημαίνεται στα οικονομικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω άρθρο (47) προβλέπει τη λύση της εταιρείας σε περίπτωση μη λήψης άλλου μέτρου (π.χ. ΑΜΚ).

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει μεγάλο μερίδιο της οικονομικής στενότητας των ΕΛΤΑ στην εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση (e-banking, e-statement, e-invoice), καθώς και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων) που όπως επισημαίνει ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους. Η αλληλογραφία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των εσόδων των ΕΛΤΑ. Την ίδια στιγμή τα ΕΛΤΑ εξακολουθούν να μην έχουν εισπράξει ακόμα τα 150 εκατ. ευρώ περίπου που χρωστά το Δημόσιο από την παροχή καθολικής υπηρεσίας το διάστημα 2013-2015. Παρά την αύξηση του ορίου υπερανάληψης των ΕΛΤΑ από τον λογαριασμό όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, από 55 εκατ. σε 115 εκατ., το όριο αυτό εξαντλείται.

Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εταιρεία παραμένουν οι υψηλές οφειλές του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε διάφορους διαγωνισμούς, η απόδοση των εισπράξεων ταχυπληρωμής πριν τα χρήματα κατατεθούν σε λογαριασμούς των ΕΛΤΑ και η αύξηση του χρόνου πίστωσης (μέσω και σχετικών συμβάσεων) στους πελάτες.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θεωρεί ότι η σταδιακή αναστροφή του οικονομικού κλίματος και η εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης θα σταθεροποιήσουν την εταιρεία. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης δεν έχει συνταχθεί ακόμη και η διοίκηση προσανατολίζεται στην παροχή σειράς νέων υπηρεσιών πέραν των ταχυδρομικών (διάθεση πιστωτικών καρτών ή μικροχρηματοδοτήσεων προς ιδιώτες, υπηρεσίες ΚΕΠ μέσω των ταχυδρομικών υπαλλήλων) για την ενίσχυση τόσο της πελατειακής της βάσης όσο και της ρευστότητάς της. Στην ίδια κατεύθυνση και με όχημα το προσωπικό της που φτάνει τα 6.500 άτομα αλλά και το υφιστάμενο πελατολόγιό της, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει το άνοιγμα στην αγορά ενέργειας.