ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιστήμη και η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας

10s11epid

Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, προτίθεται να προκηρύξει την ειδική δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό με εστίαση στο θέμα «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία».

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ανακοίνωση, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης, τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές. Επιπρόσθετα, η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ειδικοί στόχοι 

Στους ειδικούς στόχους της δράσης περιλαμβάνονται:

– Η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και των εφαρμογών τους στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

– Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού τους ερευνητικά αποτελέσματα, καινοτόμες τεχνολογίες ή διαδικασίες που αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

– Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυσή τους σε νέες αγορές, μέσω της συμμετοχής σε επιδεικτικά έργα.

– Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας με τον τομέα «πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες».

Προϋπολογισμός και Φορείς

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14 εκατ. ευρώ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι:

– Φορείς Πολιτισμού: υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και εποπτευόμενων φορέων του.
– Ερευνητικοί φορείς: φορέας, όπως πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο/ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

– Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, έχουσα νομική μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί με δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις:

– Παρέμβαση Α  – Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό.
– Παρέμβαση Β  – Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

H Παρέμβαση Α θα υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ιδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας και μία επιχείρηση και θα αφορά τα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης διεθνούς εμβέλειας παρεμβάσεων, με κάλυψη μόνο του κόστους δικτύωσης. Η δράση αυτή θα ενισχύσει επίσης πρωτοβουλίες διάχυσης και ανάδειξης καινοτόμων τεχνολογιών που συνδέουν διαχρονικά τον ελληνικό πολιτισμό.

Η Παρέμβαση Β απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενό τους στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή τη δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό στους παραπάνω πυλώνες παρέμβασης (διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος).

Επιλέξιμες δαπάνες
Οπως αναφέρεται στη δημοσίευση της ΓΓΕΤ, οι ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

– Δαπάνες προσωπικού,
– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,
– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Ειδικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της καινοτομίας για ΜΜΕ, επιλέξιμες είναι και:

– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πράξεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη):

– Για την Παρέμβαση Α: έως 1.000.000 ευρώ ανά έργο
– Για την Παρέμβαση Β:  έως 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση) κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

– Ποιότητα – αξιοπιστία των φορέων.
– Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης.
– Επιπτώσεις – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην προδημοσίευση της ΓΓΕΤ. Στην αναλυτική πρόσκληση που αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.