ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη και άνοδος εξαγωγών για την «Παπουτσάνης»

03s10paoutss1

Αύξηση 25% στις εξαγωγές το 2017, που ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσίασε η εισηγμένη «Παπουτσάνης» έναντι της χρήσης 2016, κατά την οποία η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επέστρεψε σε κερδοφόρο πορεία το 2017 και κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 420.390 ευρώ, έναντι ζημιών 50.360 ευρώ το 2016. Οι φόροι που απέδωσε η εταιρεία το 2017 ανήλθαν σε 118.000 ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο (έξοδο), που δεν θα καταβληθεί εντός της τρέχουσας χρήσης 2018 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία. Η βελτίωση της κερδοφορίας της «Παπουτσάνης» επηρέασε θετικά και τις λειτουργικές ροές της, οι οποίες ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 700.000 ευρώ ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 239%. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) μειώθηκε σε 6,88 εκατ. ευρώ έναντι 7,71 εκατ. ευρώ το 2016. Στόχος της διοίκησης για το τρέχον οικονομικό έτος παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της. Στον τομέα των επωνύμων προϊόντων (Olivia, Καραβάκι, Natura, Aromatics κ.λπ.) η εταιρεία σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης.

Στον τομέα των ξενοδοχειακών αναμένεται αύξηση των εξαγωγών, λόγω διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, ενώ στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά.

Στον τομέα των παραγωγών για τρίτους παραμένει ο στόχος διεύρυνσης των υφιστάμενων και επίτευξης νέων συνεργασιών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η αγορά διαφόρων τύπων ειδικής σαπωνόμαζας στο εξωτερικό, κατηγορία στην οποία η εταιρεία ενισχύει συνεχώς τα μερίδιά της. Τη διετία 2017 – 2018 οι επενδύσεις της εταιρείας θα ανέλθουν σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ και αφορούν νέα αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας καλλυντικών, νέα γραμμή παραγωγής ξενοδοχειακών σαπώνων και επέκταση των παραγωγικών ικανοτήτων στις πλαστικές φιάλες.