ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδια για μεγάλες εξαγορές παγκοσμίως

Σχέδια για μεγάλες εξαγορές παγκοσμίως

Σημαντικές εξαγορές αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους επόμενους δώδεκα μήνες, καθώς οι διεθνείς εταιρείες εστιάζουν την προσοχή τους σε λιγότερες, αλλά μεγαλύτερες συμφωνίες. Οπως προκύπτει από την πρόσφατη εξαμηνιαία έρευνα της ΕΥ «Capital Confidence Barometer», στην οποία καταγράφονται οι απόψεις 1.600 υψηλόβαθμων στελεχών σε 54 χώρες, το παγκόσμιο περιβάλλον για μεγάλες εξαγορές έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς επιστρέφει η δυνατότητα μόχλευσης και οι εταιρείες αναλαμβάνουν, συγκρατημένα, τολμηρές πρωτοβουλίες.

Η πρόθεση των διεθνών εταιρειών να προχωρήσουν σε μεγάλες συμφωνίες (μεγαλύτερες των 500 εκατ. δολαρίων) έχει διπλασιαστεί στη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου, από 12% σε 27%. Ο αριθμός των εταιρειών που προτίθενται να προχωρήσουν σε συμφωνίες οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία το 1 δισ. δολάρια έχει επίσης υπερδιπλασιαστεί σε 12% κατά τους τελευταίους έξι μήνες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι τα σχέδια για εξαγορές μεγάλης εμβέλειας επιταχύνονται. Η εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων ως προς τη διαθεσιμότητα πιστώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 5ετίας, καθώς το 88% θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα των πιστώσεων βελτιώνεται ή παραμένει σταθερή. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έδωσαν, για πρώτη φορά, πληροφορίες που αφορούν στα μελλοντικά σχέδια συμφωνιών, με το 29% να αναμένει αύξηση κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, συνεπώς αυξημένο όγκο συμφωνιών μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, στο εγγύς μέλλον, τα στελέχη θα πρέπει να σταθμίσουν τις αναπτυξιακές τους προτεραιότητες και να προχωρήσουν σε επιλεκτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς οι μέτοχοι ενθαρρύνουν, ολοένα και περισσότερο, τις διοικήσεις των εταιρειών να επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους. Αποτέλεσμα αυτού είναι το 93% να επισημαίνει ότι η ατζέντα των διοικητικών συμβουλίων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πιέσεις των μετόχων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα να αναμένει μειώσεις του κόστους.

Η απόκλιση μεταξύ των τιμών που οι εταιρείες είναι πρόθυμες να πληρώσουν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και των υποκείμενων αποτιμήσεων μειώνεται. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η διαφορά αποτίμησης έχει περιορισθεί σήμερα κάτω του 10%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι η απόκλιση θα παραμείνει η ίδια ή και θα μειωθεί κατά το επόμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τις στρατηγκές συμφωνίες.