ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκύκλιος 10 σημείων του ΕΦΚΑ για τις αλλαγές στην αυτόματη ρύθμιση

Εγκύκλιος 10 σημείων του ΕΦΚΑ για τις αλλαγές στην αυτόματη ρύθμιση

Στις 50.000 ευρώ παραμένει ακόμη το όριο των συνολικών οφειλών –προς όλους τους πιστωτές– που μπορούν να υπαχθούν στη λεγόμενη αυτοματοποιημένη διαδικασία στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Αν και με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας που ψηφίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 προβλέπεται η αύξηση του ορίου στις 300.000 ευρώ, εξακολουθεί να ισχύει το παλιό όριο, καθώς ακόμη δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας. Το παραπάνω επισημαίνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος κάθε μιας εκ των νέων ρυθμίσεων. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

• Οι αιτήσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μπορούν να γίνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

• Δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρύθμιση οφειλών που δεν προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά με υπουργική απόφαση. Ο νόμος 4587/2018 δημοσιεύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2018, επομένως η παραπάνω ρύθμιση θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 24 Μαρτίου 2019.

• Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 500.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 5 εκατ. ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συμμετέχουν στον εξωδικαστικό και δεν δεσμεύονται από την αναδιάρθρωση των οφειλών. Θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 24 Μαρτίου 2019 και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία.

• Η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη εξακολουθεί να ισχύει και μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλεται σε λήψη από πιστωτές παρατάσεων και μόνον έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος 90 ημερών, η αναστολή ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή. Ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις.

• Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, δεν αναβιώνουν απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών, οι οποίες έχουν ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής. Εχει άμεση εφαρμογή και σε συμφωνίες που είχαν συναφθεί πριν από την εν λόγω ρύθμιση.

• Ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων επέρχεται αυτοδικαίως αρκεί να συντρέχει μία μόνο προϋπόθεση (π.χ. μη καταβολή δόσεων ή παράλειψη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κ.ά.). Ισχύει άμεσα και σε υφιστάμενες συμφωνίες.

• Οφειλέτες που έχουν χρέη προς το Δημόσιο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 15% επί του συνόλου των χρεών τους και οφειλέτες που δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, όταν οι τελευταίοι ήταν ιδιώτες πιστωτές, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Θα ισχύσει από τις 24 Μαρτίου.

• Η διαγραφή οφειλών τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο και όχι προς κάθε πιστωτή όπως ίσχυε πρώτα. Ισχύει άμεσα και σε υφιστάμενες συμβάσεις.

• Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις αναφορικά με τις οφειλές για τις οποίες ζητείται ρύθμιση. Ισχύει και σε εκκρεμείς αιτήσεις.

• Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών οφειλές για τις οποίες οι πιστωτές δεν συναίνεσαν στην έναρξη διαπραγμάτευσης λόγω μη συνυποβολής αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες.