ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνονται οι φοροαπαλλαγές για επενδύσεις μέσω Αναπτυξιακού

Αυξάνονται οι φοροαπαλλαγές για επενδύσεις μέσω Αναπτυξιακού

Ελκυστικότερο για τους επενδυτές επιχειρεί να κάνει τον αναπτυξιακό νόμο το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσα από σειρά διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου, η συζήτηση επί του οποίου ξεκινά σήμερα στη Βουλή. Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών βρίσκονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση του κινήτρου των φοροαπαλλαγών, καθώς και λιγότερο αυστηρά κριτήρια για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των λεγόμενων «επενδύσεων μείζονος μεγέθους» μιας και μέχρι τώρα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλές.

Την ίδια ώρα επιδιώκεται για ακόμη μία φορά να γίνει ένα «ξεκαθάρισμα» με τα επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους και για τα οποία υπάρχουν πολλαπλές εκκρεμότητες.

Οι αλλαγές στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, τον 4399/2016, οι οποίες προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

• Το συνολικό επιλέξιμο κόστος μιας επένδυσης, προκειμένου αυτή να υπαχθεί στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους, πρέπει να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα και να δημιουργεί μία τουλάχιστον θέση εργασίας, αντί για δύο που ισχύει σήμερα, ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

• Στην περίπτωση σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους και κάνουν χρήση του κινήτρου της φοροαπαλλαγής, αυτή μπορεί να φτάνει μέχρι του ποσού των 7 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα. Μάλιστα, το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας από το κίνητρο της φοροαπαλλαγής θεμελιώνεται νωρίτερα και συγκεκριμένα όταν πιστοποιηθεί ότι έχει υλοποιηθεί το 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Μέχρι τώρα ο επενδυτής μπορούσε να επωφεληθεί του κινήτρου της φοροαπαλλαγής μόνο μετά την έκδοση απόφασης περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

• Συνολικότερα σε ό,τι αφορά το κίνητρο της φοροαπαλλαγής επέρχονται ευνοϊκότερες βελτιώσεις ως προς τον χρόνο και τον τρόπο αξιοποίησής του. Ειδικότερα, μειώνονται από πέντε σε τρία τα έτη στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο του κινήτρου της φοροαπαλλαγής με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι η επιχείρηση θα έχει πραγματοποιήσει το αντίστοιχο ποσό κερδών. Επίσης, μία επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει κάθε έτος το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φοροαπαλλαγής (από 20% που είναι σήμερα).

• Δεν δικαιούνται ενισχύσεις από τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο επιχειρήσεις οι οποίες κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται ενίσχυση ή επιχειρήσεις οι οποίες δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης για την οποία ζητείται ενίσχυση.

• Φορείς επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 1998, τον 2601/1998 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης πρέπει εντός δύο μηνών από όταν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος αυτός (εάν υπερψηφιστεί βεβαίως το πολυνομοσχέδιο) να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες, γνωστοποιώντας τον βαθμό υλοποίησης του έργου. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η οριστική ρύθμιση πολύ παλαιών επενδυτικών σχεδίων που πιθανολογείται ότι είναι αδρανή.