ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικά σημεία των ΔΛΠ για τις μισθώσεις

1. Πεδίο εφαρμογής των ΔΛΠ 17

To ΔΛΠ 17 ορίζει ότι μίσθωση θεωρείται μια συμφωνία που ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για ορισμένο διάστημα και με αντάλλαγμα πληρωμή ή σειρά πληρωμών. Εφαρμόζεται για όλες τις μισθώσεις εκτός από μισθωτικές συμφωνίες για εξερεύνηση ή χρήση φυσικών πηγών (π.χ. αργού πετρελαίου), καθώς και συμφωνίες αδειών για κινηματογραφικές ταινίες, μαγνητοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και εκδοτικά δικαιώματα.

2. Το ΔΛΠ 17 ορίζει τη διάρκεια της μίσθωσης ως:

α) Την αμετάκλητη χρονική περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει συμβληθεί να μισθώσει το περιουσιακό στοιχείο.

β) Μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση χωρίς αύξηση του μισθώματος, εφόσον κατά τη συμφωνία της σύμβασης αυτό το ενδεχόμενο ήταν μάλλον βέβαιο.

3. Το ΔΛΠ 17 ορίζει την οικονομική ζωή ως:

α) H περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να είναι οικονομικά χρησιμοποιήσιμο από έναν ή περισσότερους χρήστες.

β) O αριθμός των μονάδων παραγωγής ή ομοίων μονάδων, τις οποίες ο χρήστης αναμένεται να λάβει από το περιουσιακό στοιχείο.