ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή των ΔΛΠ

Σε πυρετώδη προετοιμασία για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων βρίσκονται από την αρχή του έτους οι εταιρείες leasing, προκειμένου να διασαφηνίσουν τις λεπτομέρειες του νόμου για τα ΔΛΠ. Δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, παράγοντες του κλάδου δεν είναι ακόμη σε θέση να διαμορφώσουν βάσιμες προβλέψεις για τις επιδράσεις που θα έχει για τον κλάδο η εφαρμογή των ΔΛΠ.

Είναι, ωστόσο, κοινή απόψη ότι τα προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν σήμερα οι εταιρείες leasing έχουν κυρίως φορολογικό χαρακτήρα και όχι νομικό. Επίσης, αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική ρύθμιση για τη λογιστική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών μισθώσεων και αυτό γιατί η αντιμετώπισή τους από τα ΔΛΠ διαφέρει από αυτήν των ισχυόντων φορολογικών νόμων και κανόνων.

Επισημαίνουν, πάντως, ότι υπάρχει ασάφεια ακόμη και στην ερμηνεία του νόμου στα Ελληνικά, κάτι που συμπεριλαμβάνεται και σε σχετική εισηγητική έκθεση για την προσθήκη νέου κεφαλαίου στον νόμο 2190/1920 και ορισμένων τροποποιήσεων των Προεδρικών Διαταγμάτων 360/1985 και 186/1992.

Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι στο άρθρο 136 είναι επιβεβλημένη η υποχρέωση της γλωσσικής επεξεργασίας του κειμένου που να το καθιστά σαφές και ευνόητο με ταυτόχρονη την παράλειψη επουσιωδών στοιχείων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Επιπλέον, με τα άρθρα 142 και 143 εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο καθεστώς με ρυθμίσεις. Αναγνωρίζεται από την αγορά του leasing, ότι ο νόμος των ΔΛΠ για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι ορθολογικότερος, ωστόσο είναι περίπλοκος και θα ήταν δύσκολο να υιοθετηθεί από μικρότερες επιχειρήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις (ΔΛΠ και ισχύον λογιστικό σύστημα) το συνολικό ποσό που επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εταιρείας σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης είναι το ίδιο, αλλά η ουσιαστική διαφοροποίηση των συναλλαγών έγκειται στον ενδεχόμενο ετεροχρονισμό της επιβάρυνσης.

Για το θέμα αυτό, το προτεινόμενο άρθρο 141 παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες (που δεν εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα ΔΛΠ) να επιλέγουν μία από τις δύο μεθόδους απεικόνισης, αρκεί η επιλεγείσα μέθοδος να ακολουθείται με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι το εξής:

Η εταιρεία leasing αγοράζει για λογαριασμό του πελάτη της το κινητό ή το ακίνητο αγαθό και το μισθώνει σε αυτόν για ορισμένη χρονική διάρκεια.

Με βάση τα σημερινά λογιστικά πρότυπα, τα μισθώματα που πληρώνει ο μισθωτής αποτελούν δαπάνες που εκπίπτουν πλήρως από τα ακαθάριστα έσοδά του. Σημειώνεται ότι με τον δανεισμό εκπίπτουν μόνον οι τόκοι και όχι το χρεολύσιο.

Σήμερα οι εταιρείες leasing εμφανίζουν στο ενεργητικό τους όλα τα πάγια που αφορούν τις συμβάσεις τους, τα οποία και αποσβένουν στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων τους. Στον λογαριασμό του κύκλου εργασιών τους απεικονίζεται το σύνολο της αξίας των δόσεων από συμβάσεις που εισπράττουν, περιλαμβάνοντας και την επιστροφή του κεφαλαίου που διέθεσαν για την αγορά του αντικειμένου του leasing.

Με την εφαρμογή των ΔΛΠ, το αντικείμενο του leasing θα εμφανίζεται στον ισολογισμό του μισθωτή. Οι εταιρείες leasing θα εμφανίζουν στο ενεργητικό τους τα πάγια ως απαιτήσεις από πελάτες. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών τους θα περιλαμβάνει μόνο τους επιστρεφόμενους τόκους από τις συμβάσεις, ενώ δεν θα υπάρχουν αποσβέσεις στα έξοδα. O ισολογισμός του εκμισθωτή θα επιβαρύνεται με τα εκμισθωμένα πάγιά του και τις αποσβέσεις τους, καθώς και με τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η εκάστοτε σύμβαση leasing.

Ακόμη έναν παράγοντα που επισημαίνουν στελέχη του κλάδου είναι ότι τα ΔΛΠ δεν θα εφαρμοσθούν από όλες τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το ποσό που επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εταιρείας να είναι το ίδιο και για τα δύο λογιστικά πρότυπα, ωστόσο η διαφορά εντοπίζεται στο ότι ουσιαστικά θα υπάρχει ετεροχρονισμός κατά τη διαδικασία λογιστικοποίησης των επιβαρύνσεων που δημιουργεί μία σύμβαση leasing.

Ως λύση για το ζήτημα αυτό προτείνεται από στελέχη του κλάδου η πλήρης συνέπεια κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ και από τις δύο πλευρές (εκμισθωτή και μισθωτής) και για όλη τη διάρκεια που θα ισχύει η σύμβαση. Παρά τη νευρικότητα και την πιθανή απαισιοδοξία που έχει δημιουργήσει σε ορισμένους κύκλους του leasing η νομική ασάφεια που υπάρχει ακόμη για το θέμα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αναφέρουν ότι αυτά ισχύουν και στο εξωτερικό χωρίς να έχουν βλαπτικές επιδράσεις για την ανάπτυξη του κλάδου της χρηματοδοτικής μίσθωσης.